Aplikasi Kaedah Fiqh Lā Yunkar Taghayyur Al-Aḥkām Bi Taghayyur Al-Azmān: Analisis Garis Panduan Tatacara Pengurusan Jenazah Orang Islam Yang Dijangkiti Covid-19

[The Application Of Islamic Legal Maxim Of The Lā Yunkar Taghayyur Al-Aḥkām Bi Taghayyur Al-Azmān: An Analysis Of Changes In The Guideline Of Management Of The Muslim Bodies Infected With Covid-19]

Authors

  • Ahmad Tarmizi Mahmud Faculty of Syariah and Law Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, 71800 Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia https://orcid.org/0009-0007-3976-4197
  • Irwan Mohd Subri Faculty of Syariah and Law, Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, 71800 Nilai, Negeri Sembilan https://orcid.org/0000-0002-8100-4331
  • Mohd Nasir Abdul Majid Faculty of Syariah and Law, Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, 71800 Nilai, Negeri Sembilan https://orcid.org/0000-0002-3588-7516

DOI:

https://doi.org/10.33102/uij.vol36no01.537

Keywords:

Aplikasi, Analisis, Garis panduan, COVID-19

Abstract

Kaedah-kaedah Fiqh or also known as Islamic Legal Maxims are the general principles of fiqh applied in most issues in order to get Shariah’s view.   It is one of the significant components and elements during ijtihād in issuing fatwā. The principle of Lā Yunkar Taghayyur Al-Aḥkām Bi Taghayyur Al-Azmān is an approach that considers time changes in building up the Shariah’s view. This principle is also closely related to uruf and custom which are parts of Islamic jurisprudence. When a Shariah view is built, hence it will vary according to the time period, place, and circumstances. Recently, there has been a very significant decrease in the cases of COVID-19 virus infection in the community, which shows a subsequent decrease in the number of deaths across the country. This situation also impacts the current regulations that have become more lenient, including the management and burial procedures of deceased Muslims that are infected with COVID-19. Therefore, this study aims to analyze the elementary changes that have been amended in the Guideline of Management of Muslim Bodies Infected with COVID-19 for the years 2020 and 2022 in view of transmission method changes in this country. This study is qualitative in nature using a document analysis methodology that includes classical and contemporary Islamic legal maxim books on jurisprudence, research articles, and guidelines. Semi-structured interviews and comparative analysis were conducted according to the guidelines to identify the amended procedures. The outcome of the study discovers that several procedures in the guidelines of management of the infected bodies with COVID-19 have been amended in line with the current situation. These changes are seen close to the normal management of a dead body, but some other procedures still have to be followed accordingly.

Abstrak

Kaedah-kaedah fiqh ialah prinsip fiqh umum yang dipraktiskan dalam kebanyakan permasalahan untuk mengetahui hukum mengenainya. Ia merupakan salah satu komponen penting dan asas sandaran ketika ijtihād dalam mengeluarkan fatwā. Kaedah Lā Yunkar Taghayyur Al-Aḥkām Bi Taghayyur Al-Azmān pula salah satu daripada kaedah fiqh yang merupakan pendekatan yang mengambilkira perubahan masa bagi pembinaan sesuatu hukum. Ia merupakan kaedah yang berkait rapat dengan uruf dan adat yang menjadi salah daripada sumber hukum dalam Islam. Apabila sesuatu hukum dibina melaluinya maka ia akan berubah mengikut peredaran masa, tempat dan keadaan. Mutakhir ini, berlaku penurunan yang sangat ketara kes jangkitan virus COVID-19 dalam kalangan masyarakat sekaligus mencatatkan penurunan kes kematian di seluruh negara. Situasi ini turut memberi kesan kepada peraturan semasa yang diberi kelonggaran begitu juga dalam kaedah pengurusan jenazah yang dijangkiti COVID-19. Oleh itu, kajian ini dikemukakan bagi menganalisis elemen-elemen perubahan dalam Garis Panduan Tatacara Pengurusan Jenazah Orang Islam Yang Dijangkiti COVID-19 tahun 2020 dan 2022 ekoran perubahan keadaan penularan virus tersebut di negara ini. Kajian ini berbentuk kualitatif menggunakan metodologi analisis dokumen yang merangkumi kitab-kitab klasik dan kontemporari kaedah fiqh, artikel penyelidikan dan garis panduan tersebut. Temubual separa berstruktur dan penelitian komparatif terhadap garis panduan tersebut telah dilakukan bagi mengenalpasti prosedur yang dipinda. Hasil kajian mendapati beberapa prosedur dalam garis panduan pengurusan jenazah COVID-19 telah dipinda selaras dengan perubahan semasa. Perubahan kaedah pengurusan jenazah ini dilihat lebih hampir menyamai kaedah pengurusan jenazah biasa namun masih lagi terdapat beberapa prosedur lain yang perlu dipatuhi.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Irwan Mohd Subri, Faculty of Syariah and Law, Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, 71800 Nilai, Negeri Sembilan

Professor, Faculty of Syariah and Law, Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, 71800 Nilai, Negeri Sembilan

Mohd Nasir Abdul Majid, Faculty of Syariah and Law, Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, 71800 Nilai, Negeri Sembilan

Associate Professor, Faculty of Syariah and Law, Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, 71800 Nilai, Negeri Sembilan

References

cAliyy Ḥaydar, Khawājah Amīn Afandiyy. 1991. Ḍurar al-Ḥukkām Fī Sharh Majallah al-Aḥkām. t.tp: Dār al-Jayl.

Al-Bājiyy, Abū al-Walīd Sulaymān bin Khalaf bin Sacad bin Ayyūb bin Wārith al-Tajībiyy al-Qurṭūbiyy al-Bājiyy al-Andalūsiyy. 2008. Al-Muntaqā Sharaḥ al-Muwaṭṭa’. Al-Damām: Dār Ibn Jawziyy.

Al-Bukhāriyy, Abū cAbd Allah Muḥammad bin Ismācīl al-Bukhāriyy al-Jacfiyy. 1993. Ṣaḥīḥ al-Bukhāriyy. Dimashq: Dār Ibn Kathīr.

Al-Burnū, Muhammad Sidqiyy bin Ahmad bin Muhammad. 2002. al-Wajīz Fī Iḍāh Qawācid al-Fiqh al-Kullīyyāh, Bayrūt: Muassasah al-Risālah.

Al-Ḥamawiyy, Aḥmad bin Muḥammad. 1985. Ghamz cUyūn al-Baṣāir. Bayrūt: Dār al-Kutb al-cIlmīyyah.

Al-Ḥarīriyy, Ibrāhīm Muḥammad Maḥmūd. 1998. Al-Madkhal Ilā al-Qawācid al-Fiqhīyyah al-Kullīyyah. cAmmān: Dār cAmmār

Hidayu binti Rusali. Penolong Pengarah Kanan. 16 Febuari 2023. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Garis Panduan Tatacara Pengurusan Jenazah Orang Islam Yang Dijangkiti COVID-19. (Temubual secara individu)

Ibn Ḥajar, Aḥmad bin cAliyy bin Ḥajar al-cAsqalāniyy. 1997. Fatḥ al-Bārī Sharaḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhāriyy. cAmmān: Maktabat al-Risālah al-Ḥadīthah.

Ibn Kathīr, Abū al-Fidā’ Ismācīl bin cUmar bin Kathīr al-Qurashīyy al-Baṣriyy. 1999. Tafsīr al-Qur’an al-cAzīm. Bayrūt: Dār al-Kutub al-cIlmīyyah.

Ibn Laḥām, Abū al-Ḥasan cIlā’ al-Dīn bin Muḥammad bin cAbbās al-Bacaliyy al-Ḥanbaliyy. 1999. Al-Qawācid Wa al-Fawāid Wa Mā Yatbacuhā Min al-Aḥkām al-Farcīyyah. Al-Bayrūt: Maktabah Al-cAsrīyyah.

Ibn al-Qayyim, Abū cAbd Allah Muḥammad bin Abiyy Bakr bin Ayyūb. 2002. Iclām al-Muwaqqicīn cAn Rabb Al-cĀlamīn. Al-Mamlakah Al-cArabīyyah al-Sacūdīyyah.

Ibn al-Subkiyy, Tāj al-Dīn cAbd al-Wahāb bin cAliyy. 1991. al-Ashbāh Wa al-Nazāir. Bayrūt: Dār al-Kutb al-cIlmīyyah.

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 2020 & 2021, Kertas Kajian Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam.

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Ed. 2020 & 2022. Garis Panduan Tatacara Pengurusan Jenazah Orang Islam Yang Dijangkiti COVID-19.

Al-Jurjāniyy, cAliyy bin Muḥammad bin cAliyy al-Zīn Al-Sharīf. 1983. Al-Tacrīfāt. Bayrūt: Dār al-Kutb al-cIlmīyyah.

KKMNOW. Dilawati: 29 Jun 2023. “Data Terkini Tentang Pendemik di Malaysia” https://data.moh.gov.my/covid

Mālik bin Anas. 1985. Al-Muwaṭṭa’. Bayrāt: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-cArabiyy.

Ministry Of Health Malaysia, 2020, Malaysia Health Sector Response to COVID-19 Pandemic. Shah Alam: National Institutes Of Health.

Muhammad Fauzan bin Ab Manan. Penolong Pengarah Kanan. 22 Febuari 2023. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Semakan Semula Pandangan Hukum Dan Kaedah Pengurusan Jenazah Orang Islam COVID-19. (Temubual secara individu)

Muṣṭafā al-Khin, Muṣṭafā al-Bughā & cAliyy Sharbajiyy. 2003. Al-Fiqh al-Manhajī cAla Mazhab al-Imām al-Shāficiyy. Dimashq: Dār al-Qalam.

n.a. t.th. Majallah al-Aḥkām al-cAdlīyyah. Karachī: Karakhānah Tijārah Kutub.

Al-Qaradāwiyy, Yūsuf. t.th. Mūjibāt Taghayyur Fatwā Fī cAṣarinā. t.tp. Al-Ittihād al-cĀlamiyy Lī cUlamā’ al-Muslimīn.

Al-Qarāfiyy, Shihāb al-Dīn Abī al-cAbās Aḥmad bin Idrīs bin cAbd al-Raḥmān al-Sanhajiyy. 2001. al-Furūq. al-Qāhirah: Dār al-Salām.

Al-Rāficīyy, cAbd al-Karīm bin Muḥammad al-Rāficīyy al-Qazwīnī. t.th. Fatḥ al-cAzīz Bi Sharh al-Wajīz. Dimashq: Dār al-Fikr.

Al-Shāficiyy, Abū cAbd Allah Muḥammad bin Idrīs. 1990. Al-Umm. Bayrūt: Dār al-Fikr

Al-Sharbīniyy, Shams al-Dīn Muḥammad bin Muḥammad al-Khaṭīb. 1994. Mughnī al-Muḥtāj Fī Macrifat Macānī Alfāz al-Minhāj. Bayrūt: Dār al-Kutb al-cIlmīyyah.

Al-Shīrāziyy, Abū Isḥāk Ibrāhīm bin cAliyy bin Yūsuf. t.th. al-Muhazzab Fī Fiqh al-Imām al-Shāficiyy. Bayrūt: Dār al-Kutub al-cIlmīyyah.

Taqī al-Dīn al-Ḥuṣniyy, Abū Bakr bin Muḥammad bin cAbd al-Mukmin bin Ḥarīz Maclā al-Ḥusainiyy al-Ḥuṣniyy al-Shāficiyy. 1994. Kifāyatul Akhyār Fī Ḥillī Ghāyah al-Ikhtiṣār. Dimashq: Dār al-Khayr.

Uthmān Shubayr. 2019. Al-Qawācid al-Kullīyyah Wa al-Ḍhawābiṭ al-Fiqhīyyah. cAmmān: Dār al-Nafāis.

Al-Zarqā’, Aḥmad bin al-Shaykh Muḥammad. 1989. Sharaḥ al-Qawācid al-Fiqhīyyah. Dimashq: Dār al-Qalam.

Zaydān, cAbd al-Karim. 2003. al-Wajīz Fī Ṣharḥ al-Qawācid al-Fiqhīyyah Fī al-Sharīcah Islāmīyyah, Bayrūt: Muassasat al-Risālah.

Published

2024-03-31

How to Cite

Mahmud, A. T., Mohd Subri, I. ., & Abdul Majid, M. N. . (2024). Aplikasi Kaedah Fiqh Lā Yunkar Taghayyur Al-Aḥkām Bi Taghayyur Al-Azmān: Analisis Garis Panduan Tatacara Pengurusan Jenazah Orang Islam Yang Dijangkiti Covid-19: [The Application Of Islamic Legal Maxim Of The Lā Yunkar Taghayyur Al-Aḥkām Bi Taghayyur Al-Azmān: An Analysis Of Changes In The Guideline Of Management Of The Muslim Bodies Infected With Covid-19]. Ulum Islamiyyah, 36(01), 35–45. https://doi.org/10.33102/uij.vol36no01.537