Analisis Tret Personaliti al-Falāḥ dalam al-Quran

Analysis of al-Falāḥ's Personality Traits in the Qur'an

Authors

  • SITI JAMIAAH BINTI ABDUL JALIL Universiti Kebansaan Malaysia
  • KHAZRI Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Ainie Universiti Kebangsaan Malaysia

Keywords:

personaliti, al-falah, al-Quran, bahagia, kejayaan

Abstract

Menetapkan sesuatu ciri-ciri keperibadian individu berjaya atau bahagia itu agak subjektif. Dalam konteks agama Islam, memiliki tret atau sifat al-falāḥ adalah kunci kepada kejayaan dan kebahagiaan manusia dalam kehidupan. Istilah al-falāḥ merujuk kepada golongan ‘al-muflihūn’ yang disebut Allah SWT di banyak tempat di dalam al-Quran. Oleh itu, tujuan kajian ini adalah untuk mengenal pasti tret personaliti al-falāḥ yang dinyatakan di dalam al-Quran. Metode analisis kandungan digunakan dengan menganalisis ayat al-Quran yang mengandungi istilah al-falāḥ dengan bantuan aplikasi Quran Al Kareem melalui sistem operasi iPad OS 13.1.2 dan aplikasi Quran for Android melalui sistem operasi Android. Hasil kajian mendapati terdapat 40 ayat yang mengandungi perkataan yang berasaskan istilah al-falāḥ. Daripada 40 ayat tersebut, terdapat 30 tret personaliti al-falāḥ (TPF) yang dikenal pasti. Hasil analisis mendapati  30 TPF dapat dibahagikan kepada 3 bahagian berdasarkan kekerapan yang dinyatakan di dalam ayat-ayat al-falāḥ.  Tret al-falāḥ ini menjadi indikator kepada tret kualiti keperibadian manusia untuk mencapai kesejahteraan kehidupan di dunia dan di akhirat.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

SITI JAMIAAH BINTI ABDUL JALIL, Universiti Kebansaan Malaysia

Pusat Kajian Dakwah & Kepimpinan Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebansaan Malaysia (UKM)

KHAZRI, Universiti Kebangsaan Malaysia

Pusat Kajian Dakwah & Kepimpinan Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebansaan Malaysia (UKM)

Ainie, Universiti Kebangsaan Malaysia

Pusat Kajian Dakwah & Kepimpinan Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebansaan Malaysia (UKM)

References

Nurul Hudani Md. Nawi & Baharudin Othman. 2016. Personaliti: Konsep, kunci dan sumber menurut perspektif Islam. International Journal of Islamic and Civilizational Studies UMRAN 3(3): 15-24.

Nurul Izzah Che Zaidi & Razaleigh Muhammat @ Kawangit. 2020. Personaliti pendakwah dalam mengantuni masyarakat non-Muslim. Al-Hikmah 12(1): 19-36.

Ayoub, M., Briley, D. A., Grotzinger, A., Patterson, M. W., Engelhardt, L. E., Tackett, J. L., Harden, K. P. & Tucker-Drob, D. M. 2019. Genetic and environmental associations between child personality and parenting. Social Psychological and Personality Science 10 (6): 711-721.

Siti Rohmatul Ummah. 2018. “Hubungan antara al-Fallah (petani) dengan konsep al-falāḥ dalam Al-Quran,” Pancawahana: Jurnal Studi Islam 13 (1) : 41-71.

Siti Fajriah, Didi Junaedi, M. Maimun. 2016. “Al-falāḥ dan Al-Farah (Studi ma’anil Quran dan tafsir tematik dalam Tafsir Al-Azhar),” Diya al-Afkar 4: 107-127.

Khaerul Aqbar, Azwa Iskandar, Akhmad Hanafi. 2020. “Konsep al-falāḥ dan implementasinya dalam ekonomi”, Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam, 1(3): 516-531.

Sidek Baba. 2003. “Globalisasi dan cabaran pendidikan Islam”, dlm. Suzalie Mohamad & Institusi Kefahaman Islam Malaysia (pnyt.) Memahami Isu-Isu Pendidikan Islam di Malaysia, Institusi Kefahaman Islam Malaysia: Kuala Lumpur, (2003): 3-13.

Nur Sahida Mohamad. 2013. “Pembangunan Menurut Perspektif Islam: Satu Analisis Awalan”, Prosiding PERKEM VIII, Jilid 1 : 355-370.

Hussain Unang. 1994. Kamus al-Tullab. Dar al-Fikr

Shuhairimi Abdullah. 2012. “Ciri-ciri umum usahawan Berjaya: analisis daripada perspektif Islam”, International Journal of Business and Technopreneurship, 2(1): 163-187.

Dudung Abdullah. 2015. “Wawasan al-Qur’an tentang al-falāḥ: Suatu kajian tafsir maudu’i), Tesis Doktor Falsafah. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.

Ibn Manzur, Jamal al-Din, Muhammad bin Mukram. 1968. “Lisan al-Arab”, Beirut: Dar Saderth.

Mahmud Ahmad Mahmud Mukhlis. 2016. Muqawwat al-falāḥ di al-Quran Karim, Dirasat Mawdu’iyyah, Manufiyyah: Jami’at al-Azhar.

Sidek Baba. 2003. “Globalisasi dan cabaran pendidikan Islam”, dlm. Suzalie Mohamad & Institusi Kefahaman Islam Malaysia (pnyt.) Memahami Isu-Isu Pendidikan Islam di Malaysia, Institusi Kefahaman Islam Malaysia: Kuala Lumpur : 3-13.

Noor Hayati. 2016. “Tahap Kefahaman Murid di Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Sentosa 2 Daerah Hulu Selangor Terhadap Konsep Al-falāḥ”, (Tesis Sarjana Universiti Kebangsaan Malaysia).

Mohd Zain Mubarak. 2015. “Konsep Keusahawanan Islam: Terminologi, Kerohanian dan Al-falāḥ”, Dlm. Seminar Antarabangsa Pendidikan Islam dan Keusahawanan Sosial: 1-14. Langkawi, 12-14 Oktober.

Nor Sahida Mohamad dan Sanep Ahmad. 2013. “Pembangunan menurut perspektif Islam: Satu analisis awalan”, Dlm. Prosiding Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia ke VIII (PERKIM VIII), Johor Bahru, 7-9 Jun 2013: 355-370.

Mohd Zain Mubarak. “Konsep Keusahawanan Islam: Terminologi, Kerohanian dan Al-falāḥ”, Dlm. Seminar Antarabangsa Pendidikan Islam dan Keusahawanan Sosial di Langkawi pada 12-14 Oktober 2015: 1-14.

Mohd Adib Abd Muin, Azizi Abu Bakar dan Shuhairimi Abdullah. 2014. “Model Usahawan Berjaya dalam Amalan Nilai-nilai Murni Keusahawanan Islam”, Journal of Human Development and Communication, 3: 129-141

Nur Sahida Mohamad. 2013. “Pembangunan Menurut Perspektif Islam: Satu Analisis Awalan, Prosiding PERKEM VIII”, Jilid 1: 355-370.

Mohd Annas Shafiq Ayob. 2020. “Perspektif Hamka dan Aristotle mengenai kebhagiaan”, Jurnal Hadhari 12(1): 45-59.

Azahan Awang, Abdul Samad Hadi, Jamaluddin Md. Jahi, Asmah Ahamad & Abdul Hadi Harman Shah. 2006. “Mendefinisi semula makna kualiti hidup masyarakat bandar dalam konteks ilmu sosial”, Malaysian Journal of Environmental Management 7: 19

Published

2022-12-16

How to Cite

ABDUL JALIL, S. J. B., OSMAN, K., & Nawawi, N. A. . (2022). Analisis Tret Personaliti al-Falāḥ dalam al-Quran: Analysis of al-Falāḥ’s Personality Traits in the Qur’an. Ulum Islamiyyah, 34(3), 1-16. Retrieved from https://uijournal.usim.edu.my/index.php/uij/article/view/500