Sulh dan Mediasi Dalam Talian dalam Konflik Kekeluargaan di Mahkamah Syariah Malaysia: Prospek dan Cabaran Norma Baharu

Authors

  • Hendun Abd Rahman Shah Universiti Sains Islam Malaysia
  • Norfadhilah Mohd Ali Universiti Sains Islam Malaysia
  • Norsuhaida Che Musa Universiti Sains Islam Malaysia
  • Adzidah Yaakob Universiti Sains Islam Malaysia
  • Mustafa 'Afifi Ab Halim Universiti Sains Islam Malaysia

Keywords:

sulh, mediasi, ADR, Undang-Undang Keluarga Islam, Norma Baharu

Abstract

Sulh dan mediasi merupakan kaedah penyelesaian pertikaian yang digunakan di Mahkamah Syariah sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan persengketaan secara perdamaian. Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) semasa krisis pandemik Covid-19 telah menyebabkan peningkatan konflik keluarga dan kes perceraian yang tinggi dalam kalangan masyarakat Malaysia. Artikel ini bertujuan mengkaji prospek dan cabaran dalam pelaksanaan proses mediasi dalam Majlis Sulh (sulh-mediasi) secara dalam talian di Mahkamah Syariah sebagai satu norma baharu. Kajian menumpukan kepada aspek perundangan dan amalan di Mahkamah Syariah. Kaedah penyelidikan yang digunakan adalah kajian kualitatif dengan pendekatan kajian kepustakaan, tinjauan literatur dan analisis kandungan. Dapatan kajian menunjukkan bahawa walaupun sesi sulh-mediasi secara dalam talian mempunyai cabaran dari segi penggunaan teknologi dan prinsip asas mediasi, namun ia mempunyai prospek yang besar bagi penyelesaian pertikaian secara perdamaian. Sebagai penutup, kaedah sulh-mediasi dalam talian ini boleh dimanfaatkan sebagai satu persediaan menghadapi kaedah penyelesaian konflik masa hadapan yang lebih fleksibel, murah, cepat dan berkesan.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Hendun Abd Rahman Shah, Universiti Sains Islam Malaysia

Senior Lecturer, Faculty of Shariah and Law, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

Norfadhilah Mohd Ali, Universiti Sains Islam Malaysia

Associate Professor, Faculty of Shariah and Law, Universiti Sains Islam Malaysia

Norsuhaida Che Musa, Universiti Sains Islam Malaysia

Senior Lecturer, Faculty of Shariah and Law, Universiti Sains Islam Malaysia

Adzidah Yaakob, Universiti Sains Islam Malaysia

Senior Lecturer, Faculty of Shariah and Law, Universiti Sains Islam Malaysia

Mustafa 'Afifi Ab Halim, Universiti Sains Islam Malaysia

Senior Lecturer, Faculty of Shariah and Law, Universiti Sains Islam Malaysia

References

ʿAbd ʿAlim, Yusri. (2012). Al- Sulḥ fī Daʾ al-Kitāb wa al-Sunnah. Muaʾssasah al-ʿUlyā.

Adzidah Yaakob, Mohamad Zaharuddin Zakaria, Asmidah Ahmad, Kamilah Wati Mohd & Mustafa ‘Afifi Ab Halim. (2016). Pengenalan dan Keberkesanan Sulh di Mahkamah Syariah. (2nd ed.). Penerbit USIM Press.

Ahmad Mukhlis Mansor, Nora Abdul Hak & Roslina Che Soh @ Yusoff. (2020). Online Mediation in The Malaysian Shariah Court: Its Benefits and Challenges. Insla E-Proceedings, 3(1), 279-288.

Ahmad, S. N., Abd Hamid, N., Abd Wahab, N. A., Ramli, R., Aziz, T. N. R. A., & Hashim, M.

H. (2018). Preliminary Study on Online Sulh-Based Mediation Community. 4th International Conference on Information Technology & Society, 27–33.

Asma Hakimah Ab Halim, Siti Naaishah Hambali, Fatimah Yusro Hashim & Nazura

Abdul Manap, (2020). Mediation in Islamic family law disputes: an overview & experience of the UKM Legal Aid and Mediation Centre. Current Legal Issues, 2, 14-20.

Boulle, L., & Rycrof, A. (1998). Mediation: principles, process, practice. Journal of South African Law, 1998(1), 167-169.

Edwards, H. T. (1985). Hopes And Fears For Alternative Dispute Resolution. Willamette Law

Review, 21, 425. https://doi.org/10.3868/s050-004-015-0003-8

Ezane Chong (April 1, 2020). The Impact Of Covid-19 On The Courts And Litigants In Malaysia. Pump Court Chambers.

https://www.pumpcourtchambers.com/2020/04/01/the-legal-impact-of-covid-19-the-view-from-two-jurisdictions/

Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kelantan. (n.d.). Unit Sulh. http://kelantan.jksm.gov.my/jksn/index.php/data-terbuka/unit-sulh

Jabatan Kehakiman Syariah Selangor. (17 Mac 2021). Majlis Sulh Secara Dalam Talian Di Mrssa. https://www.jakess.gov.my/index.php/ms/news/94-mrs-shah-alam/849-majlis-sulh-secara-dalam-talian-di-mrssa

Jonathan Crowe and Rachael Field (2019). The Empty Idea of Mediator Impartiality. ADRJ 29, 273.

Khatijah Othman. (2021). Cabaran dan Impak Pandemik Covid-19 terhadap Institusi

Kekeluargaan di Malaysia. International Journal for Studies on Children, Women,

Elderly and Disabled, 14, 187-196.

Mohamad Nasaruddin Parzi (15 September 2021). 66,440 Pasangan Islam Daftar Cerai Sejak Mac 2020. Berita Harian Online. https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2021/09/864296/66440-pasangan-islam-daftar-cerai-sejak-mac-2020

Mohd Na’im Mokhtar. (October 2020). Keynote Speech - Reformation of Syariah Judiciary Institution During Covid-19 Pandemic. Insla E-Proceedings, 3(1), 18–22. https://insla.usim.edu.my/index.php/eproceeding/article/download/13/11

Norzamira Che Noh. (25 Julai 2022). RUU Prosiding Mahkamah Syariah Dijalankan Secara 'Online' Diluluskan. Harian Metro. https://www.hmetro.com.my/mutakhir/2022/07/864992/ruu-prosiding-mahkamah-syariah-dijalankan-secara-online-diluluskan

Pegawai Sulh, Jabatan Kehakiman Syariah Sarawak. Perkongsian Amalan Sulh Dalam Talian semasa mesyuarat Kumpulan Pemikir Sulh Think Tank, Bil.1/2022, 8 April 2022.

Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia. (n.d.). Infografik Prosedur Pengendalian Mediasi. https://www.kehakiman.gov.my/ms/pengumuman/infografik-prosedur-pengendalian-mediasi

Rafidah Mat Ruzki. (29 September 2020). Kerajaan Martabatkan Institusi Kehakiman, Perundangan Syariah – PM. Berita Harian Online. https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2020/09/736384/kerajaan-martabatkan-institusi-kehakiman-perundangan-syariah-pm.

Raihanah Azahari. (2004). Pelaksanaan Sulh di Jabatan Kehakiman Syariah Selangor Darul Ehsan (JAKESS): Satu Sorotan Awal. Jurnal Syariah, 12(2), 43-78. https://ejournal.um.edu.my/index.php/JS/article/view/22854

Rohana Husin, Rohaizah Saad, & Zakirah Othman (2017). E-Kerajaan: Tinjauan dan Perlaksanaannya di Malaysia. Journal of Technology and Operations Management, 12(2), 7–14. https://doi.org/10.32890/jtom2017.12.2.2

Ruzita Ramli, Dina Imam Supaat & Hasnizam Hashim. (2020). Kebiasaan Baharu (New Normal) dalam Pelaksanaan Sulh Kes Hadhanah dan Nafkah Anak: Isu dan Cabaran. Insla E-Proceedings, 3(1), 414-437. https://insla.usim.edu.my/index.php/eproceeding/issue/view/2

Siti Noraini binti Haji Mohd Ali & Zulkifli Hasan. (2006). Perlaksanaan Sulh dan Keberkesanannya di Mahkamah Syariah Selangor. Syariah and Law Discourse, 3, 77-100. https://zulkiflihasan.files.wordpress.com/2008/07/sulh-di-mahkamah-syariah.pdf

Siti Noraini bt Haji Mohd Ali. (2008). Perlaksanaan Sulh Dan Aplikasinya Di Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Selangor. Shariah Law Reports Articles, 3 ShLR I, 2-8. https://ezproxy.usim.edu.my:2071/api/permalink/053eba3e-62a5-4578-8e0b-8d347368438a/?context=1522468

Wan Adnan, W. A., & Buang, A. H. (2021). Pelaksanaan Sulh Dalam Kes Tuntutan Harta

Sepencarian Melibatkan Hartanah Di Mahkamah Syariah Malaysia: Satu Analisis.

Malaysian Journal of Syariah and Law, 9(1), 137-152. https://doi.org/10.33102/mjsl.vol9no1.270

Wan Azimin Wan Adnan & Ahmad Hidayat Buang. (2019). Pelaksanaan Ṣulḥ Dalam Kes Melibatkan Tuntutan Hartanah Orang-Orang Islam Di Mahkamah Syariah Di Malaysia: Tinjauan Terhadap Kajian Lepas. Journal of Shariah Law Research, 4, 27-54. https://doi.org/10.22452/jslr.vol4no1.2

Zainul Rijal Abu Bakar. (2011). Sulh in the Malaysian Syariah Court: Paper Presented in 2nd AMA Conference Rediscovering Mediation in 21st Century (pp. 1-18). Malaysian Bar Council.

Zulzaidi Mahmod & Ahmad Hidayat Buang (2022). Perkembangan Penggunaan Teknologi Maklumat di Mahkamah Syariah Malaysia. Journal of Shariah Law Research, 7 (1), 85-106.

Published

2022-12-16

How to Cite

Abd Rahman Shah, H., Norfadhilah Mohd Ali, Norsuhaida Che Musa, Yaakob, A., & Mustafa ’Afifi Ab Halim. (2022). Sulh dan Mediasi Dalam Talian dalam Konflik Kekeluargaan di Mahkamah Syariah Malaysia: Prospek dan Cabaran Norma Baharu . Ulum Islamiyyah, 34(3), 1-14. Retrieved from https://uijournal.usim.edu.my/index.php/uij/article/view/490