Analisa Syariah Terhadap Konsep dan Jualan Lelong Secara Bisik: Kajian Kes Pasar Bisik Kuala Muda Kedah [Shariah Analysis on the Concept and Application of Whispering Auction Sales: A Case Study of Pasar Bisik Kuala Muda Kedah]

Main Article Content

Aunurrochim Muhamad Mas'ad

Abstract

Auction is a sale process practiced by communities by offering goods or services for bid and selling them to the highest bidder. Normally, the auction is implemented openly, but there are some people who did it in secret in which the buyer or bidder will whisper alternately price offered to the seller and followed by the other bidders as what happened in the market mechanism in Kuala Muda Malaysia which called as Pasar Bisik. This paper aimed to examine the extent of compliance of the auction sale conducted by whisper to the Islamic law in terms of fulfillment of the principles and conditions of sale contract. The study found that selling auction by whisper is like an ordinary auction sale practice which made either bright light or in writing even in the online auction, ie when the rules and conditions can be fulfilled and independent of the main elements of which are prohibited; riba, gharar, najsy, curbun and maysir. Rather than that, Islam is very concerned and considering the good habit or practice among the society to make it as a rule based on Islamic legal maxims (al-cadat Muhakkamah) and (al-macruf curfan ka al-masyrut syartan).


Abstrak


Lelong adalah salah satu proses jual beli yang diamalkan oleh sebahagian masyarakat untuk memenuhi kehidupan mereka dengan cara menawarkan barang atau (perkhidmatan) untuk dibida, mengambil bida kemudian menjual barang kepada pembida tertinggi. Kebiasaannya lelong dilakasanakan secara terbuka sama ada secara lisan ataupun bertulis. Namun ada juga sesetengah masyarakat yang melakukannya secara bisik di mana pembeli atau pembida akan membisikkan secara bergantian harga barang yang ditawarkan kepada penjual dan dikuti oleh pembida-pembida yang lain sepertimana yang berlaku pada mekanisma pasar bisik di Kuala Muda Malaysia. Oleh itu, kertas kerja ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana kepatuhan jual beli lelong yang dilakukan secara bisik terhadap kehendak syarak dari segi terpenuhinya rukun dan syarat jual beli. Hasil kajian mendapati bahawa jual beli lelong secara bisik tak ubahnya seperti praktek jual beli lelong secara tradisional yang dilakukan sama ada secara terang terangan ataupun secara bertulis bahkan lelong di atas talian; iaitu boleh apabila rukun dan syaratnya terpenuhi dan bebas dari elemen utama yang dilarang; riba, gharar, najsy, curbun dan maysir. Selain itu, syarak sangat mengambil berat dan mempertimbangkan aspek kebiasaan atau amalan yang baik yang menjadi tradisi di kalangan masyarakat untuk dijadikan suatu hukum sebagaimana disebutkan dalam kaedah fiqh (al-cadat muhakkamah) dan (al-macruf curfan ka al-masyrut syartan).

Article Details

How to Cite
Mas’ad, A. M. (2018). Analisa Syariah Terhadap Konsep dan Jualan Lelong Secara Bisik: Kajian Kes Pasar Bisik Kuala Muda Kedah. Ulum Islamiyyah, 24, Pp. 55-68. https://doi.org/10.33102/ulum.2018.24.06
Section
Articles
Author Biography

Aunurrochim Muhamad Mas'ad, Faculty of Syariah and Law, Universiti Sains Islam Malaysia

Senior Lecturer, Faculty of Syariah and Law, Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, Nilai, Negeri Sembilan, 71800, Malaysia

aun2512@yahoo.com

References

A. Rahman Ritonga. (1999). Fiqh Muamalah. Batu Caves: Edaran Kalam.
Abdullah al-Mushlih & Shalah ash-Shawi. (2004). Fikih Islami Keuangan Islam. Terj. Abu Umar Basyir. Jakarta: Darul Haq.
Ab Mumin Ab. Ghani & Fadillah Mansor. (2006). Dinamisme Kewangan Islam di Malaysia. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.
Al-Fayrūz Ābādiy. (1995). al-Qāmūs al-Muhit. Beirūt: Dār al-Kutub al-cIlmiyyah.
Afzal-Ur-Rahman. (1980). Doktrin Ekonomi Islam. Terj. Zaharah Salleh. Jil 3. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Ala’Eddin Kharofa. (2007). Transaksi dalam Perundangan Islam. Terj. Hailani Bin Muji Tahir. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Negara Malaysia Berhad
Al-Albaniy, Muhammad Nasir al-Din. (1985). Irwa’ al-Aghalil fi Takhrij Ahadis Manar al-Sabil. Beirut : al-Maktab al-Islamiy.
Al-Albaniy, Muhammad Nasir al-Din. (1986). Sahih Sunan Ibn Majah. Beyrut: Al- maktab al-Islamiy.
Azhar, A., Hussain, M. A., Md. Nor, M. Z., & Othman, M. K. (2017). Penyelidikan Fatwa Dalam Kerangka Maqasid Al-Syariah: Satu Tinjauan. Ulum Islamiyyah, 20, 47 - 65. Retrieved from http://uijournal.usim.edu.my/index.php/uij/article/view/40.
Chairuman Pasaribu H., Suhrawardi K. Lubis S.H. (1994). Hukum Perjanjian dalam Islam. Jakarta: Sinar Grafika.
Faizah Hj. Ismail. (2000). Asas-Asas Muamalat dalam Islam. Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Hailani dan Sanep. (2009). Aplikasi Fiqh Muamalat dalam Sistem Kewangan Islam. Pusat Penerbitan Universiti (UPENA), UiTM.
Al-Mawardiy, Abu Hasan Aliy ibn Muhammmad. (1999). Al-Hawiy al-Kabir fiy Fiqh al-Mazhab al-Imam al-Syaficiy. (t.tp): Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
Hailani dan Sanep. (2009). Aplikasi Fiqh Muamalat dalam Sistem Kewangan Islam. Pusat Penerbitan Universiti (UPENA), UiTM.
Ibn cAbidin. (1995). Radd al-Mukhtar Ala al-Durr al-Mukhtar. Beyrut: Dar al-Fikr. cet 3.
Ibn Majah, Abu cAbd Allah ibn Zayd al-Quzwayniy. (n.d). Sunan Ibn Majah (sunt) Muhammad Fu’ad cAbd al-Baqiy. Beyrut: Dar Ihya’ al-Turath al-cArabiy.
Ibn Manzur, Abū al-Fadl Jamāl al-Din Muhammad Ibn Makram. (1995) Lisān al-cArab. Beyrūt : Dār Sādir. Cet 3.
Ibn Taymiyyah, Taqiyy al-Din Abu al-cAbbas Ahmad ibn cAbd al-Halim. (2003). Majmuc al-Fatawa. n.pl: Dar Adwa’ al-Salaf.
Ibn Qudamah, Abu Muhammad Muwaffiq al-Din al-Maqdasiy. (1968). Al-Mughniy. n.pl: Maktabah al-Qahirah.
Ibn Taymiyyah, Taqiyy al-Din Abu al-cAbbas Ahmad ibn cAbd al-Halim. (1949). Nazariyyah al-cAqd. Muhammad Hamid al-Fiqiy, Nasir al-Din al-Albaniy. (ed.).pl: Matbacah al-Sunnah al-Muhammadiyyah.
Ibn Rusyd, Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Rusyd al- Qurtubiy. (1999). Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasad. (n.pl): Dar Ibn Hazm.
Kamus Dewan. (2010). Kamus Dewan. Ed.4. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Kant, S. (2010). Market, Timber Pricing and Forest Management. Forestry Chronicle 86 (5).
Krishna, V. (2002). Auction Theory. San Diego, USA: Academic Press.
Al-Masriy, Rafiq Yunus. 2011. Fiqh al-Muamalat al-Maliyyah Li Talabat Kulliyyat al-Iqtisad wa al-Idarah. Dimasyq: Dar al-Qolam.
Mohd. Ma’sum Bilah. (2007). Applied Islamic Law of Trade and Finance: A Selection of Comtemporary Practical Issue. Ed.3. Malaysia: Sweet and Maxwell Asia.
Mis Ni-Asini Nimae & Mariani Abd. Majid. Shofian Ahmad. 2011. “Lelongan Aset dari Perspektif Konvensional dan Islam.” Prosiding Perkem IV.
Muhammad Aunurrochim bin Mas’ad. (2007). Konsep Keuntungan Mengikut Sistem Ekonomi Islam. (Ph. D Tesis). Universiti Kebangsaan Malaysia.
Al-Murtada, Ahmad ibn Yahya ibn Mufaddal ibn Mansur. (n.d) al-Bahr al-Zukhar al- Jamic li Madhahib cUlamac al-Amsar. al-Qahirah: Dar al-Kitab al-Islamiy.
Najati Muhammad Ilyas. (2002). Juali Beli Lelong (Bahasa Arab: Bayc al-Muzayadah). Urdun: Darun Nafais.
Suruhanjaya Sekuriti. (2006). Buku Keputusan Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti. Ed-2. Kuala Lumpur: Suruhan Jaya Sekuriti.
Prosiding Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia Ke VI 2011 251.
Syed Mohd. Ghazali Wafa Syed Adam Wafa, Muhammad Nasri Md. Hussain dan Mohd. Hizam Hanafiah. (2002). Pengantar Perniagaan Islam. Petaling Jaya: Pearson Prentice Hall.
Tian G. (2010). Lecture Notes Auction Theory. Texas: Texas A&M University College Station.
Al-Zuhailiy, Wahbah. 2005. Fiqh Perundangan. (Terj. Md. Akhir hj. Yaacob et al.) Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Al. Zuhayliy, Wahbah. (2002). Al-Mucamalat al-Maliyyah al-Mucasirah. Beyrut: Dar al-Fikr al-Mucasir.
Wilson, R. (1990). Strategic Analysis of Auction. Amsterdam: North Holland/Elsevier Science Publishers.