Interaksi Sosial Dan Peraturan Islam Dalam Surat Undang-Undang [Social Interaction and Islamic Rulings in Surat Undang-Undang]

Main Article Content

Roslina Abu Bakar

Abstract

Abstract


The object of this research is about the social interaction and the Islamic law in the Surat Undang-Undang.  Islamic law is the core which is the core of the personality of the Malay community Malays consisting of rulers, kings, rulers, and people.  Surat Undang-Undang is kept in the Special Collection, Leiden University Library. Surat Undang-Undang contained twenty-four clauses that describe the customs and rules that should be guide in Malay traditional societies. However, this writing is focuses to the regulations and laws into the context of Islamic rules. This study was conducted to prove that the Surat Undang-Undang are full of Islamic values, social ethics, culture and rules. Through social interaction, Surat Undang-Undang is the intermediary for conveying religious values ​​and policies among the Malay community who at that time had just embraced Islamic values, ethics, culture and religion. Thus, social interaction between society, the ruler, the people and the people will be refined through the content analysis method by applying the Islamic approach as the basis of this researcg. This research has two objectives, firstly is to identify the rules and Islamic law contained in the Surat Undang-Undang.  Secondly, to analyze the Islamic rules and laws in the Surat Undang-Undang based on the concept of social interaction. Thus, this study were able to demonstrate the process of social interaction among the Malay traditional society, the harmonization of the relationship between the ruling class, the ruler and the rulership of the nation's integration regarding  to the al-Quran and Hadith.


Abstrak


Objek penelitian ini mengenai interaksi sosial dan peraturan Islam dalam Surat Undang-Undang.  Undang-undang Islam merupakan teras keperibadian masyarakat Melayu yang terdiri daripada golongan pemerintah (raja), para pembesar, dan rakyat.  Surat Undang-Undang merupakan manuskrip Melayu yang tersimpan di Koleksi Istimewa, perpustakaan Universiti Leiden. Manuskrip ini memuatkan dua puluh empat fasal yang menggambarkan adat dan peraturan yang perlu menjadi panduan dalam kalangan masyarakat Melayu tradisional. Justeru, penulisan ini berfokus kepada hal-hal yang bersangkutan dengan peraturan dan undang-undang untuk disuai padankan dengan konteks syariah dan ajaran Islam.  Kajian ini dilakukan untuk membuktikan bahawa Surat Undang-undang sarat dengan nilai, etika sosial, budaya dan peraturan yang berlandaskan Islam. Menerusi interaksi sosial, Surat Undang-undang merupakan perantara untuk  menyampaikan nilai-nilai dan dasar keagamaan dalam kalangan masyarakat Melayu yang pada ketika itu baharu sahaja menganuti nilai, etika sosial, budaya dan agama Islam.Golongan pemerintah dalam komuniti minoriti berusaha  membangun harmonisasi hubungan sosial kemasyarakatan dengan golongan rakyat sebagai komuniti majoriti.   Justeru, interaksi sosial antara lapisan masyarakat iaitu golongan pemerintah, pembesar dan rakyat akan diperhalusi menerusi kaedah analisis kandungan dengan menggunapakai pendekatan Islam.  Kajian ini mempunyai dua objektif iaitu mengenal pasti peraturan dan undang-undang Islam yang termuat dalam Surat Undang-Undang.  Keduanya, menganalisis peraturan dan undang-undang Islam dalam Surat Undang-Undang berlandaskan konsep interaksi sosial.  Oleh itu, kajian ini mampu memperlihatkan kaedah masyarakat tradisional berinteraksi, gambaran harmonisasi hubungan antara golongan pemerintah, pembesar dan rakyat sebagai integrasi bangsa dan merujuk kepada al-Quran dan hadis.

Article Details

How to Cite
Abu Bakar, R. (2017). Interaksi Sosial Dan Peraturan Islam Dalam Surat Undang-Undang. Ulum Islamiyyah, 22, 29-41. Retrieved from http://uijournal.usim.edu.my/index.php/uij/article/view/6
Section
Articles
Author Biography

Roslina Abu Bakar

Malay Language Department, Faculty of Modern Language & Communication, Universiti Putra Malaysia (UPM), Serdang Selangor Serdang Selangor 43400 Malaysia

lynabubakar@upm.edu.my

References

Manuskrip: Perpustakaan Universiti Leiden, Cod.Or. 3376.
Abd. Jalil Borham. (2002). Pengantar Perundangan Islam. Johor Bahru: Universiti Teknologi Malaysia.
Abdul Syukur Ibrahim dan Lilik Wahyuni. (2010). “Interaksi sosial dalam Ekspresi Bahasa Jender Kajian Harmoni Sosial dalam Perspektif Hermeneutika” dalam Laporan Penelitian Tahap II Hibah Penelitian Strategis Nasional; November.
A.Hasjmy. (1986). “Sastera dan Agama” dlm Prof. Datuk Ismail Hussein (Peny). Sastera dan Agama. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Amir Luthfi. (1986). Agama dan Interaksi Sosial Antar Kelompok Etnik : Studi Kasus Kotamadya Pekanbaru. Pekanbaru: Penerbit Bumipustaka.
Budiono.MA.(2005). Kamus Ilmiah Popular Internasional. Jakarta: Alumni Surabaya.
Ding Choo Ming. (2003). Kajian Manuskrip Melayu Masalah Kritikan dan Cadangan. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.
E.P. Wieringa. (2007). Catalogue of Malay and Minangkabau Manuscripts in the Llibrary of Leiden University and Other Collections in the Netherlands in Volume Two Comprising The H.N. Van Der Tuuk Bequest by the Leiden University Library in 1896. Leiden University Library: Legatum Warnerianum.
Haron Daud. (1988). “Pembinaan Negara Bangsa Bersumberkan Karya Melayu Klasik: Satu Pandangan” dlm Nik Shuhaimi Nik Abd. Rahman, Mohd. Bin Shamsuddin dan Kamaruzaman Mohd. Yusof (Peny). Sejarah dan Proses Pemantapan Negara-bangsa. Kuala Lumpur: Persatuan Sejarah Malaysia.
Haron Din.(2007). Islam Keadilan Membebaskan Manusia. Kuala Lumpur: PTS Millennia Sdn. Bhd.
Herimanto dan Winarno.(2009). Ilmu Sosial Budaya Pasar. Jakarta: Bumi Aksara.
Al-Quran-ul-Hakim Beserta Terjemah dan Tafsirnya.(1964). H.M. Kasim Bakry, Imam M.Nur Idris, A.Dt.Madjoindo (peny). Jakarta: Penerbit Djambatan.
Ishak bin Saat. (2005). Sejarah Sosial Masyarakat Malaysia. Shah Alam: Karisma Publications Sdn Bhd.
Ismail Hussein.(1974). The Study of Tradisional Malay Literature With a Selected Bibliography. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Mahadzir Mohd. Khir. (1997). “Proses Transformasi Politik Malaysia; Dari Raja ke Rakyat” dlm Norazit Selat , Hashim Awang dan Nor Hashim Osman (Peny). Meniti Zaman : Masyarakat Melayu Antara Tradisi dan Moden. Kuala Lumpur: Akademik Pengajian Melayu, Universiti Malaya.
Ismail Hussein.(1977). “Kedudukan Kesusasteraan dalam Sistem Pelajaran Malaysia Ditinjau dari Sudut Kesusasteraan Kebangsaan dan Sistem Pendidikan Malaysia” dlm Mohd Taib Osman (Peny). Pengajaran Bahasa dan Kesusasteraan Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Ismail Noor dan Muhammad Azaham.(2000). Takkan Melayu Hilang di Dunia. Subang Jaya: Pelanduk Publications.
Kamus Dewan. (1993). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Mahadzir Mohd. Khir. (1997). “Proses Transformasi Politik Malaysia; Dari Raja ke Rakyat” dlm Norazit Selat , Hashim Awang dan Nor Hashim Osman (Peny). Meniti Zaman : Masyarakat Melayu Antara Tradisi dan Moden. Kuala Lumpur: Akademik Pengajian Melayu, Universiti Malaya.
Milner A.C. (1882). Kerajaan: A Malay Political Culture On the Eve of Colonial Rule. Tucson: University of Arizona Press.
Roslina Abu Bakar. (2015). Interaksi Sosial dalam Penyampaian Cerita Rakyat Melayu. Serdang: Universiti Putra Malaysia.
Sahlan Mohd. Saman.(2008). “Pengkaedahan Melayu-Islam dalam Kritikan Sastera”.Jurnal Melayu. 3:77-99.
Sjamsidar, Soimun, Izarwisma Mardanas, H.R. Johny Siregar. (1989). Perkembangan Interaksi Sosial Budaya di Daerah Pasar Pada Masyarakat Pendesaan di Daerah Jawa Timur.Poppy Savitri (Peny). Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Soerjono Soekanto.(1982). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali.
Suprihadi. (1993). “Aspek Sosial Budaya dalam Kehidupan Organisasi Sosial Pemuda” dlm Interaksi Sosial Budaya di Jabotabek: Studi Kasus Pada Beberapa Wilayah. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PMB-LIPI).
Umar Junus. (1988). “Karya Sastera Adalah Fenomena Sosial” dlm Hamzah Hamdani (Peny). Konsep dan Pendekatan Sastera. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Wan Abdul Kadir. (1993). Struktur dan Organisasi Masyarakat dan Budaya Melayu. Petaling Jaya: Masfami Enterprise.