Pencegahan Penyakit Melalui Kaedah Pelalian Menurut Perspektif Islam


Disease Prevention Through Immunization Methods According To Islamic Perspective

Irwan Mohd Subri
Universiti Sains Islam Malaysia


Abstrak


Terdapat banyak salah tanggapan terhadap imunisasi atau vaksin yang telah diterbitkan secara atas talian seperti blog, laman-lamn sesawang dan disebarkan melalui media sosial. Namun kebanyakannya tidak boleh disahkan dan agak provokatif (Musa Mohd Nordin, 2014). Situasi ini mengakibatkan masyarakat awam meragui dan tidak memberi vaksin kepada anak-anak mereka dan diri mereka sendiri. Artikel ini mengkaji hubung kait kaedah pelalian atau imunisasi dengan kaedah pencegahan dalam Islam. Metodologi yang digunakan adalah berdasarkan kaedah kualitatif melalui analisis dokumen. Artikel ini turut menganalisa kesemua tujuh keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsan Islam berkenaan imunisasi di Malaysia. Hasil kajian mendapati kaedah pelalian yang diamalkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) adalah selari dengan tuntutan syariat Islam. Kajian ini juga mendapati hanya pelalian atau imunisasi yang bebas daripada unsur haram seperti babi sahaja dibenarkan. Sekiranya tiada alternatif, pelalian yang mengandungi unsur haram dibenarkan atas dasar darurat. Ia juga mendapati bahawa keputusan fatwa berkaitan pelalian di Malaysia bertujuan sebagai langkah pencegahan terhadap penyakit berjangkit yang boleh membawa maut.  

Kata kunci: imunisasi, pencegahan, fatwa, penyakit, babi


Abstract


There are many misconceptions about immunization or vaccine which have been published, posted and spread on-line such as through blogs, websites and most notably the social media. However, many of these  claims could not be confirmed and quite provocative in nature (Musa Mohd Nordin, 2014). Such misconceptions  make the public sceptical and this has led to their refusal to  take the vaccine for their children and themselves. This article examines the correlation method of vaccination or immunization with prevention methods in Islam. The methodology used is based on qualitative methods through document analysis. It was done by analysing all seven decisions from Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsan Islam on immunization in Malaysia. The study found that only vaccinations or immunizations that are free from unlawful elements, such as porcine, are allowed. If the case of no alternative, immunization which contains illegal element is then allowed on the basis of an emergency (darurah). It was also found that the results related to immunization in Malaysian fatwas were intended as a preventive measure against infectious diseases that can cause death.
 
Keywords : immunization, prevention, fatwa, disease, porcine

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Current Issue - Vol.23 (April) 2018

Phenomenological Study of Shariah Compliant Films as Da’wah Medium
Rosmawati Mohd Rasit & Nur Hazriani Razali
Abstract | References | Full Text [PDF]
 
The Theology of Modern Man : Seyyed Nasir Perspective on Contemporary Reality
Eka Putra Wirman
Abstract | References | Full Text [PDF]
 
Islamic NGO as Another Actor of Civil Society: The Case of Pertubuhan IKRAM Malaysia (IKRAM)
Maszlee Malik, Safwan Safarudin & Hamidah Mat
Abstract | References | Full Text [PDF]
 
Alkohol: Definisi, Pengharaman, Metabolisme dan Kegunaannya
Latifah Mohd Noor, Siti Rubaini Mat, Norhakimah Dhiaudin & Afif Arifin
Abstract | References | Full Text [PDF]
 
Cabaran dan Keyakinan Pelajar Melayu Terhadap Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab di Sekolah Menengah
Muhammd Najib Jaafar, Zulkipli Md Isa, Wahida Mansor, Arnida Abu Bakar & Zainal Abidin Hajib
Abstract | References | Full Text [PDF]
 
Aspek Pimkiran dan Metodologi Penyampaian Al-Marbawi dan Mustafa Abdul Rahman : Perbandingan dalam Pentafsiran Surah Yasin
Ahmad Bazli Ahmad Hilmi, Zulkifli Mohd Yusoff , Selamat Amir, Zulkarnin Zakaria & Mahiz Spawi
Abstract | References | Full Text [PDF]
 
Analisis Fatwa Mengenai Produk Bone China dan Solusi Halal
Mohd Mahyeddin Mohd Salleh
Abstract | References | Full Text [PDF]
 

شبهات منكرين ملائكة القبر والرد عليها في ضوء القرأن والسنة

The Suspicions on Deniers of Grave Angels and Respond to Them in The Light of The Qur'an and Sunnah

Ahmad Yunus Mohd Noor & Shafi Juma'a Al-Halbusi
Abstract | References | Full Text [PDF]
 
BOOK REVIEW - Al-Ahkam As-Sulthaniyyah
Muhammad Hazim Ahmad
Abstract | References | Full Text [PDF]

'Ulum Islamiyyah, The Malaysian Journal of Islamic Sciences, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), Bandar Baru Nilai, 71800 Nilai. Negeri Sembilan. Malaysia. Telephone: +606-798 8044 

Fax: +606-798 6083 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.