Pencegahan Penyakit Melalui Kaedah Pelalian Menurut Perspektif Islam


Disease Prevention Through Immunization Methods According To Islamic Perspective

Irwan Mohd Subri
Universiti Sains Islam Malaysia


Abstrak


Terdapat banyak salah tanggapan terhadap imunisasi atau vaksin yang telah diterbitkan secara atas talian seperti blog, laman-lamn sesawang dan disebarkan melalui media sosial. Namun kebanyakannya tidak boleh disahkan dan agak provokatif (Musa Mohd Nordin, 2014). Situasi ini mengakibatkan masyarakat awam meragui dan tidak memberi vaksin kepada anak-anak mereka dan diri mereka sendiri. Artikel ini mengkaji hubung kait kaedah pelalian atau imunisasi dengan kaedah pencegahan dalam Islam. Metodologi yang digunakan adalah berdasarkan kaedah kualitatif melalui analisis dokumen. Artikel ini turut menganalisa kesemua tujuh keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsan Islam berkenaan imunisasi di Malaysia. Hasil kajian mendapati kaedah pelalian yang diamalkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) adalah selari dengan tuntutan syariat Islam. Kajian ini juga mendapati hanya pelalian atau imunisasi yang bebas daripada unsur haram seperti babi sahaja dibenarkan. Sekiranya tiada alternatif, pelalian yang mengandungi unsur haram dibenarkan atas dasar darurat. Ia juga mendapati bahawa keputusan fatwa berkaitan pelalian di Malaysia bertujuan sebagai langkah pencegahan terhadap penyakit berjangkit yang boleh membawa maut.  

Kata kunci: imunisasi, pencegahan, fatwa, penyakit, babi


Abstract


There are many misconceptions about immunization or vaccine which have been published, posted and spread on-line such as through blogs, websites and most notably the social media. However, many of these  claims could not be confirmed and quite provocative in nature (Musa Mohd Nordin, 2014). Such misconceptions  make the public sceptical and this has led to their refusal to  take the vaccine for their children and themselves. This article examines the correlation method of vaccination or immunization with prevention methods in Islam. The methodology used is based on qualitative methods through document analysis. It was done by analysing all seven decisions from Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsan Islam on immunization in Malaysia. The study found that only vaccinations or immunizations that are free from unlawful elements, such as porcine, are allowed. If the case of no alternative, immunization which contains illegal element is then allowed on the basis of an emergency (darurah). It was also found that the results related to immunization in Malaysian fatwas were intended as a preventive measure against infectious diseases that can cause death.
 
Keywords : immunization, prevention, fatwa, disease, porcine

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Current Issue - Vol.22 (December) 2017

Benefit in Kind: Should It Be Exempted from Zakat?
Zahri Hamat, Radin Firdaus Radin Badaruddin, & Mohamad Shaharudin Samsurijan
Abstract | References | Full Text [PDF]
 
The Historical Impact on the Valuation of Dowry (Mahr) Rate: Pre and Post-
Colonial Eras in Johor
Muhammad Najib Abdul Wakil & Che Maryam Ahmad
Abstract | References | Full Text [PDF]
 
The Inheritance Value of Family System in Islamic Tradition: Birr-ul-Walidayn
Ade Hidayat & Akhsan Sukhroni
Abstract | References | Full Text [PDF]
 
Interaksi Sosial dan Peraturan Islam dalam Surat Undang-Undang
Social Interaction and Islamic Rulings in Surat Undang-Undang
Roslina Abu Bakar
Abstract | References | Full Text [PDF]
 
Fatwa Kepenggunaan di Negara Brunei Darussalam: Satu Analisis
Fatwas on Consumerism in Brunei Darussalam: An Analysis
Mohd Anuar Ramli & Abdul Qayyum Aminuddin
Abstract | References | Full Text [PDF]
 
Unsur Psikologi dan Tarbiyyah dalam Gaya Bahasa Pertanyaan Al-Quran: Kajian
Terhadap Ayat Tumbuh-Tumbuhan
The Psychological and Educational Element in The Quran’s Question Language
Style: A Study on The Plant Verses
Saipolbarin Ramli, Nazri Atoh, Zarima Zakaria, Suo Yan Mei @ Fatimah & Mohammad Sidik Ariffin
Abstract | References | Full Text [PDF]
 
Pengaruh Efikasi Guru Terhadap Stail Disiplin Guru
The Effect of Teacher’s Efficacy on Diciplinary’s Actions
Nazri Halim & Yaakob Daud
Abstract | References | Full Text [PDF]
 

صورة حماس في الصحافة المصرية بعد ثورة يناير دراسة تحليلية على عينة من الصحف المصرية

The Image of Hamas in the Egyptian Press After the January Revolution: An
Analytical Study on Sample of Egyptian Newspapers

Mahmoud Ayash, Ayman Khamis & Ihab Awais
Abstract | References | Full Text [PDF]
 

الطاغوت في ضوء القرآن

Taghut : A Quranic Perspective
Mohd Fauzi Amin, Shawkat Taha Talafha & Muhammad Mustaqim Mohd Zarif
Abstract | References | Full Text [PDF]
 

أمن المعلومات في المملكة العربية السعودية

The Information Security in Kingdom of Saudi Arabia
Ibrahim Sulaiman Al-Harbi
Abstract | References | Full Text [PDF]

'Ulum Islamiyyah, The Malaysian Journal of Islamic Sciences, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), Bandar Baru Nilai, 71800 Nilai. Negeri Sembilan. Malaysia. Telephone: +606-798 8044 

Fax: +606-798 6083 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.