Pencegahan Penyakit Melalui Kaedah Pelalian Menurut Perspektif Islam


Disease Prevention Through Immunization Methods According To Islamic Perspective

Irwan Mohd Subri
Universiti Sains Islam Malaysia


Abstrak


Terdapat banyak salah tanggapan terhadap imunisasi atau vaksin yang telah diterbitkan secara atas talian seperti blog, laman-lamn sesawang dan disebarkan melalui media sosial. Namun kebanyakannya tidak boleh disahkan dan agak provokatif (Musa Mohd Nordin, 2014). Situasi ini mengakibatkan masyarakat awam meragui dan tidak memberi vaksin kepada anak-anak mereka dan diri mereka sendiri. Artikel ini mengkaji hubung kait kaedah pelalian atau imunisasi dengan kaedah pencegahan dalam Islam. Metodologi yang digunakan adalah berdasarkan kaedah kualitatif melalui analisis dokumen. Artikel ini turut menganalisa kesemua tujuh keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsan Islam berkenaan imunisasi di Malaysia. Hasil kajian mendapati kaedah pelalian yang diamalkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) adalah selari dengan tuntutan syariat Islam. Kajian ini juga mendapati hanya pelalian atau imunisasi yang bebas daripada unsur haram seperti babi sahaja dibenarkan. Sekiranya tiada alternatif, pelalian yang mengandungi unsur haram dibenarkan atas dasar darurat. Ia juga mendapati bahawa keputusan fatwa berkaitan pelalian di Malaysia bertujuan sebagai langkah pencegahan terhadap penyakit berjangkit yang boleh membawa maut.  

Kata kunci: imunisasi, pencegahan, fatwa, penyakit, babi


Abstract


There are many misconceptions about immunization or vaccine which have been published, posted and spread on-line such as through blogs, websites and most notably the social media. However, many of these  claims could not be confirmed and quite provocative in nature (Musa Mohd Nordin, 2014). Such misconceptions  make the public sceptical and this has led to their refusal to  take the vaccine for their children and themselves. This article examines the correlation method of vaccination or immunization with prevention methods in Islam. The methodology used is based on qualitative methods through document analysis. It was done by analysing all seven decisions from Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsan Islam on immunization in Malaysia. The study found that only vaccinations or immunizations that are free from unlawful elements, such as porcine, are allowed. If the case of no alternative, immunization which contains illegal element is then allowed on the basis of an emergency (darurah). It was also found that the results related to immunization in Malaysian fatwas were intended as a preventive measure against infectious diseases that can cause death.
 
Keywords : immunization, prevention, fatwa, disease, porcine

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Current Issue - Vol.21 (August) 2017

PERTUBUHAN JAMAAH ISLAH MALAYSIA AND GOOD GOVERNANCE (1991-2012)
Maszlee Malik
Abstract | References | Full Text [PDF]
 
THE STUDY OF KNOWLEDGE, ATTITUDE AND PRACTICE TOWARDS FEMALE CIRCUMCISION AMONG FEMALE PATIENTS AT O&G OUTPATIENT DEPARTMENT, HOSPITAL AMPANG, SELANGOR, MALAYSIA
Salleha Khalid, Suhaila Sanip, Rafida Hanim Mokhtar, Maizatul Azma Masri, Mohd Shamsir Muhammad Aris, Muhammad Riduan Wan Deraman, Nuurain Amirah Mohd Razi
Abstract | References | Full Text [PDF]
 
SAINS ISLAM VS SAINS BARAT: ANALISIS AMALAN DAN PERBANDINGAN
Alias Azhar
Abstract | References | Full Text [PDF]
 
PENGINTEGRASIAN SAINS TAUHIDIK: PERSEPSI PESERTA
Sharina Abu Hanifah, Faszly Rahim, Zanaton H. Iksan, Wan Nasyruddin Wan Abdullah, Normazida Rozi, Mohammad Faris Mohammad Esa, Ishak Ahmad, Rizafizah Othaman, Nurul Huda Abd. Karim, Nurul Izzaty Hassan, Rozida Mohd. Khalid, Azizah Baharom@Abd. Aziz
Abstract | References | Full Text [PDF]
 
KEBOLEHBACAAN BUKU TEKS MAHARAT AL-QIRA’AH BERASASKAN UJIAN KLOZ DALAM KALANGAN PELAJAR UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
Aisyah Sjahrony, Maimun Aqsha Lubis Abdin Lubis
Abstract | References | Full Text [PDF]
 
PENDEKATAN HAFAZAN HADIS DI UNIVERSITI ISLAM MADINAH: KAJIAN TERHADAP PELAJAR SELAIN KULIAH HADIS
Muhammad Arif Yahya, Mohd Khairul Nazrin Mohd Nasir, Ahmad Yunus Mohd Noor
Abstract | References | Full Text [PDF]
 
HUBUNGAN MASLAHAH AL-MURSALAH KEPADA PEMBANGUNAN BELIA MUSLIM BERINTEGRITI DI KAWASAN PERUMAHAN : SATU KAJIAN DI TAMAN SENAI UTAMA
Mohd Huefiros Efizi Bin Husain, Mohd Nasir Bin Abd Majid, Muneer Ali Abdul Rab
Abstract | References | Full Text [PDF]
 

ISU-ISU KESUSASTERAAN ARAB OLEH CHARLES PELLAT DALAM THE ENCYCLOPAEDIA OF ISLAM

Siti Norizam Zakaria
Abstract | References | Full Text [PDF]
 
الوقف المؤقت: دراسة تأصيلية فقهية
Muhamad Firdaus Ab Rahman, Muhammad Amanullah
Abstract | References | Full Text [PDF]

'Ulum Islamiyyah, The Malaysian Journal of Islamic Sciences, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), Bandar Baru Nilai, 71800 Nilai. Negeri Sembilan. Malaysia. Telephone: +606-798 8044 

Fax: +606-798 6083 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.