Mushaf Imla’i dan Implikasinya dalam Pembacaan Al-Quran


Imla’i Mushaf and It’s Implication in Reading Al-Quran

Daud Ismail
Universiti Sultan Zainal Abidin

Asyraf Hj Ab Rahman
Universiti Malaysia Terengganu


Abstrak


Mushaf Imla’i adalah salah satu versi Al-Quran yang ditulis berdasarkan tulisan Arab standard. Ia juga dikenali sebagai Rasm Imla’i atau Rasm Qiyasi. Struktur rasm Al-Quran (ortografi) dan dabt (tanda-tanda yang menentukan sebutan yang betul Al-Quran) dalam Mushaf Imla’i adalah berbeza dari Mushaf Uthmani disebabkan oleh beberapa faktor seperti penambahan huruf (ziyadah), pertukaran huruf (badl) dan sebagainya. Perbezaan beberapa aspek tersebut telah membawa kepada berlakunya kekeliruan dan kesilapan dalam membaca Al-Quran. Oleh itu, kertas  ini akan membincangkan beberapa implikasi yang timbul akibat dari menggunakan Mushaf Imla’ī dalam bacaan Al-Quran serta beberapa kesan terhadap masyarakat Islam keseluruhannya. Menggunakan kaedah analisis kandungan, kajian ini mendapati Mushaf Imla’i tidak sesuai digunakan secara terbuka kerana boleh menyebabkan wujud beberapa kekeliruan dari segi pembacaan Al-Quran.

Kata kunci: Al-Quran, bacaan varian, mushaf Uthmani, mushaf Imla’i


Abstract


Imla’i Mushaf is one of the Quranic version written based on the standard Arabic writing. It is also known as Rasm Imla’i or Rasm Qiyasi. The structure of the Quranic rasm (orthography) and its dabt (conventional signs determining the proper pronunciation of Qur’an) in Imla’i Mushaf is different from the Uthmani Mushaf due to several factors such as the addition of the letters (ziyadah), exchanges of letters (badl) and some others. These differences to some extent led to some confusion and mistakes in the readings of the Quran. This article therefore will discuss some implication that arise as a result of using imla’i mushaf in reading the Quran and some consequences to Muslim communities as a whole. Using content analysis method, the study found that Imla’I Mushaf was not suitable to be used publicly as it may result to some confusion in terms of reading the Holy Quran.

Keywords: Quran, variant readings, Uthmani Mushaf, Mushaf Imla’i

 

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Current Issue - Vol.21 (August) 2017

PERTUBUHAN JAMAAH ISLAH MALAYSIA AND GOOD GOVERNANCE (1991-2012)
Maszlee Malik
Abstract | References | Full Text [PDF]
 
THE STUDY OF KNOWLEDGE, ATTITUDE AND PRACTICE TOWARDS FEMALE CIRCUMCISION AMONG FEMALE PATIENTS AT O&G OUTPATIENT DEPARTMENT, HOSPITAL AMPANG, SELANGOR, MALAYSIA
Salleha Khalid, Suhaila Sanip, Rafida Hanim Mokhtar, Maizatul Azma Masri, Mohd Shamsir Muhammad Aris, Muhammad Riduan Wan Deraman, Nuurain Amirah Mohd Razi
Abstract | References | Full Text [PDF]
 
SAINS ISLAM VS SAINS BARAT: ANALISIS AMALAN DAN PERBANDINGAN
Alias Azhar
Abstract | References | Full Text [PDF]
 
PENGINTEGRASIAN SAINS TAUHIDIK: PERSEPSI PESERTA
Sharina Abu Hanifah, Faszly Rahim, Zanaton H. Iksan, Wan Nasyruddin Wan Abdullah, Normazida Rozi, Mohammad Faris Mohammad Esa, Ishak Ahmad, Rizafizah Othaman, Nurul Huda Abd. Karim, Nurul Izzaty Hassan, Rozida Mohd. Khalid, Azizah Baharom@Abd. Aziz
Abstract | References | Full Text [PDF]
 
KEBOLEHBACAAN BUKU TEKS MAHARAT AL-QIRA’AH BERASASKAN UJIAN KLOZ DALAM KALANGAN PELAJAR UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
Aisyah Sjahrony, Maimun Aqsha Lubis Abdin Lubis
Abstract | References | Full Text [PDF]
 
PENDEKATAN HAFAZAN HADIS DI UNIVERSITI ISLAM MADINAH: KAJIAN TERHADAP PELAJAR SELAIN KULIAH HADIS
Muhammad Arif Yahya, Mohd Khairul Nazrin Mohd Nasir, Ahmad Yunus Mohd Noor
Abstract | References | Full Text [PDF]
 
HUBUNGAN MASLAHAH AL-MURSALAH KEPADA PEMBANGUNAN BELIA MUSLIM BERINTEGRITI DI KAWASAN PERUMAHAN : SATU KAJIAN DI TAMAN SENAI UTAMA
Mohd Huefiros Efizi Bin Husain, Mohd Nasir Bin Abd Majid, Muneer Ali Abdul Rab
Abstract | References | Full Text [PDF]
 

ISU-ISU KESUSASTERAAN ARAB OLEH CHARLES PELLAT DALAM THE ENCYCLOPAEDIA OF ISLAM

Siti Norizam Zakaria
Abstract | References | Full Text [PDF]
 
الوقف المؤقت: دراسة تأصيلية فقهية
Muhamad Firdaus Ab Rahman, Muhammad Amanullah
Abstract | References | Full Text [PDF]

'Ulum Islamiyyah, The Malaysian Journal of Islamic Sciences, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), Bandar Baru Nilai, 71800 Nilai. Negeri Sembilan. Malaysia. Telephone: +606-798 8044 

Fax: +606-798 6083 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.