Merancang Proses Menentukan Keperluan  Latihan Bagi Staf Akademik Kolej Profesional MARA


Planning the Process of Determining Training Needs fo Kolej Profesional MARA’s Academic Staff

Anida Ismail
Kolej Profesional MARA


Abstrak

Dalam menentukan keperluan latihan, Analisis Keperluan Latihan (AKL) merupakan satu permulaan bagi proses merencana dan melaksanakan sesuatu program latihan. Proses untuk melaksanakan AKL secara terperinci ialah dengan mengadakan analisis kepada tiga bentuk utama iaitu Analisis Organisasi, Analisis Kerja dan Analisis Pekerja. Kajian dijalankan adalah berbentuk campuran atau mixed method menggunakan pendekatan yang berbentuk explanatory research iaitu mengumpul dapatan dari pelbagai kaedah jenis penjelasan. Dalam kajian ini, reka bentuk utama ialah kaedah kuantitatif dan diperjelaskan dengan kaedah kualitatif. Hasil pandangan staf akademik dengan pengumpulan data melalui soal selidik menunjukkan tahap penekanan yang diberikan oleh pihak Pengurusan Latihan MARA (PLM) pada  ketiga-tiga analisis tersebut ialah pada tahap Sederhana Tinggi dengan nilai min terendah adalah pada Analisis Pekerja. Hasil temu bual mendapati pihak PLM tiada menjalankan analisis tersebut secara jelas. Secara kesimpulannya pihak PLM kurang memberikan penekanan dalam menjalankan analisis tersebut sebelum menentukan latihan yang akan diberikan kepada staf akademik. Justeru, implikasi kepada kajian ini menunjukkan bahawa perlunya pihak PLM  melaksanakan AKL secara sistematik bagi mengenal pasti latihan yang sewajarnya diberikan kepada staf akademik Kolej Profesional MARA (KPM).  

Kata kunci : Analisis Keperluan Latihan (AKL), analisis organisasi, analisis kerja, analisis pekerja


Abstract

Conducting the Training Needs Analysis (AKL) becomes  the initial process of determining the training needs of an institution . The process for conducting Training Needs Analysis in detail, is to analyze the three main forms such as Organizational Analysis, Job Analysis and Analysis of Labor. The current study  used ’mixed method’ approach that uses  ’explanatory research’ approach  which collected data from various methods of explanation. In this study, the main design was quantitative method and supported with  qualitative method. Data from questionnaires show that the emphasis given by the MARA Training Management towards the three analysis were on High Range with the lowest mean value on the analysis of employees. Data from interviews show that MARA Training Management did not conduct the analysis clearly. In conclusion, MARA Training Management has given less emphasis on conducting the analysis before determining which training will be given to the academic staff. Thus, the implications of this study showed the need for the MARA Training Management to conduct Training Needs Analysis systematically in order to identify appropriate training for MARA Professional College’s academic staff.

Keywords : training needs analysis, organizational analysis, job analysis, empeloyee analysis

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Current Issue - Vol.23 (April) 2018

Phenomenological Study of Shariah Compliant Films as Da’wah Medium
Rosmawati Mohd Rasit & Nur Hazriani Razali
Abstract | References | Full Text [PDF]
 
The Theology of Modern Man : Seyyed Nasir Perspective on Contemporary Reality
Eka Putra Wirman
Abstract | References | Full Text [PDF]
 
Islamic NGO as Another Actor of Civil Society: The Case of Pertubuhan IKRAM Malaysia (IKRAM)
Maszlee Malik, Safwan Safarudin & Hamidah Mat
Abstract | References | Full Text [PDF]
 
Alkohol: Definisi, Pengharaman, Metabolisme dan Kegunaannya
Latifah Mohd Noor, Siti Rubaini Mat, Norhakimah Dhiaudin & Afif Arifin
Abstract | References | Full Text [PDF]
 
Cabaran dan Keyakinan Pelajar Melayu Terhadap Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab di Sekolah Menengah
Muhammd Najib Jaafar, Zulkipli Md Isa, Wahida Mansor, Arnida Abu Bakar & Zainal Abidin Hajib
Abstract | References | Full Text [PDF]
 
Aspek Pimkiran dan Metodologi Penyampaian Al-Marbawi dan Mustafa Abdul Rahman : Perbandingan dalam Pentafsiran Surah Yasin
Ahmad Bazli Ahmad Hilmi, Zulkifli Mohd Yusoff , Selamat Amir, Zulkarnin Zakaria & Mahiz Spawi
Abstract | References | Full Text [PDF]
 
Analisis Fatwa Mengenai Produk Bone China dan Solusi Halal
Mohd Mahyeddin Mohd Salleh
Abstract | References | Full Text [PDF]
 

شبهات منكرين ملائكة القبر والرد عليها في ضوء القرأن والسنة

The Suspicions on Deniers of Grave Angels and Respond to Them in The Light of The Qur'an and Sunnah

Ahmad Yunus Mohd Noor & Shafi Juma'a Al-Halbusi
Abstract | References | Full Text [PDF]
 
BOOK REVIEW - Al-Ahkam As-Sulthaniyyah
Muhammad Hazim Ahmad
Abstract | References | Full Text [PDF]

'Ulum Islamiyyah, The Malaysian Journal of Islamic Sciences, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), Bandar Baru Nilai, 71800 Nilai. Negeri Sembilan. Malaysia. Telephone: +606-798 8044 

Fax: +606-798 6083 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.