Tatakelola Kerajaan yang Baik (Good Governance): Gerakan Islam
dan Rashid Al-Ghannouchi


Good Governance : Islamic Movement and Rashid al-Ghannouchi


Maszlee Malik1
International Islamic University Malaysia


Hamidah Mat
Open University Malaysia


Abstrak


Tatakelola kerajaan yang baik atau  ‘good governance’ merupakan satu konsep yang amat popular dewasa ini. Malangnya, konsep ini masih kabur  di kebanyakan negara-negara Islam. Keadaan realiti tatakelola yang lemah di kebanyakan negara Islam menggambarkan bahawa konsep tatakelola yang baik masih menjadi satu isu yang memerlukan kajian yang mendalam. Kajian ini akan cuba menghuraikan konsep tatakelola yang baik menurut perspektif Islam dengan menjadikan pandangan Rashid Al-Gannouchi sebagai asas. Kajian ini akan cuba melihat sudut pandangan Rashid Al-Ghannouchi sebagai ideology dan pemikir gerakan Islam, mengenai isu tatakelola yang baik. Selain daripada itu kajian ini juga turut mengkaji aplikasi tatakelola yang baik sebagaimana yang dipelopori oleh beliau di dalam gerakan Ennahdah. Kajian berbentuk kualitatif ini mengkaji pemikiran Al-Ghannouchi melalui analisa wacana kritikal yang dilakukan ke atas penulisan beliau di dalam buku-buku dan artikel-artikel. Kajian lapangan yang melibatkan sesi wawancara dan temubual  juga turut dilakukan. Kajian ini mendapati bahawa konsep dan hakikat tatakelola kerajaan yang baik sepertimana yang telah diutarakan oleh badan-badan antarabangsa mempunyai banyak persamaan dengan beberapa konsep yang dibawa oleh Islam.

Kata kunci: Al-Ikhwanul Muslimun, Arab Springs, Mesir, Parti Ennahda, Rashid Al-Ghannouchi, revolusi Jasmin, tatakelola kerajaan

 

Abstract


Good Governance has become a fad du jour concept in the discourse of development in recent time. Unfortunately, the practice of Good Governance concept is not viable in most Muslim countries. Poor practice of governance in many Muslim countries implies the importance of the topic ‘Good Governance’ to be further explored. This article will focus its study on Islamic point of view towards Good Governance based on Rashid Ghannouchi’s perspective on governance. It will analytically looks into Rashid al-Ghannouchi’s point of views, due to his position as ideologue and thinker of modern Islamic movement and the application of his views on his Ennahda movement in Tunisia. Studies on al-Ghannouchi’s thoughts in this article will be done through a critical discourse analysis of his books and articles. Field study such as interviews were also conducted. This study found that the concept and practice of good governance as proposed by the international institutions share a lot of similarities with some Islamic concepts.

Keywords: Al-Ikhwanul Muslimun, Arabs, Egypt, Ennahda Party, Rashid Al-Ghannouchi, good governance, Jasmine revolution

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Current Issue - Vol.21 (August) 2017

PERTUBUHAN JAMAAH ISLAH MALAYSIA AND GOOD GOVERNANCE (1991-2012)
Maszlee Malik
Abstract | References | Full Text [PDF]
 
THE STUDY OF KNOWLEDGE, ATTITUDE AND PRACTICE TOWARDS FEMALE CIRCUMCISION AMONG FEMALE PATIENTS AT O&G OUTPATIENT DEPARTMENT, HOSPITAL AMPANG, SELANGOR, MALAYSIA
Salleha Khalid, Suhaila Sanip, Rafida Hanim Mokhtar, Maizatul Azma Masri, Mohd Shamsir Muhammad Aris, Muhammad Riduan Wan Deraman, Nuurain Amirah Mohd Razi
Abstract | References | Full Text [PDF]
 
SAINS ISLAM VS SAINS BARAT: ANALISIS AMALAN DAN PERBANDINGAN
Alias Azhar
Abstract | References | Full Text [PDF]
 
PENGINTEGRASIAN SAINS TAUHIDIK: PERSEPSI PESERTA
Sharina Abu Hanifah, Faszly Rahim, Zanaton H. Iksan, Wan Nasyruddin Wan Abdullah, Normazida Rozi, Mohammad Faris Mohammad Esa, Ishak Ahmad, Rizafizah Othaman, Nurul Huda Abd. Karim, Nurul Izzaty Hassan, Rozida Mohd. Khalid, Azizah Baharom@Abd. Aziz
Abstract | References | Full Text [PDF]
 
KEBOLEHBACAAN BUKU TEKS MAHARAT AL-QIRA’AH BERASASKAN UJIAN KLOZ DALAM KALANGAN PELAJAR UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
Aisyah Sjahrony, Maimun Aqsha Lubis Abdin Lubis
Abstract | References | Full Text [PDF]
 
PENDEKATAN HAFAZAN HADIS DI UNIVERSITI ISLAM MADINAH: KAJIAN TERHADAP PELAJAR SELAIN KULIAH HADIS
Muhammad Arif Yahya, Mohd Khairul Nazrin Mohd Nasir, Ahmad Yunus Mohd Noor
Abstract | References | Full Text [PDF]
 
HUBUNGAN MASLAHAH AL-MURSALAH KEPADA PEMBANGUNAN BELIA MUSLIM BERINTEGRITI DI KAWASAN PERUMAHAN : SATU KAJIAN DI TAMAN SENAI UTAMA
Mohd Huefiros Efizi Bin Husain, Mohd Nasir Bin Abd Majid, Muneer Ali Abdul Rab
Abstract | References | Full Text [PDF]
 

ISU-ISU KESUSASTERAAN ARAB OLEH CHARLES PELLAT DALAM THE ENCYCLOPAEDIA OF ISLAM

Siti Norizam Zakaria
Abstract | References | Full Text [PDF]
 
الوقف المؤقت: دراسة تأصيلية فقهية
Muhamad Firdaus Ab Rahman, Muhammad Amanullah
Abstract | References | Full Text [PDF]

'Ulum Islamiyyah, The Malaysian Journal of Islamic Sciences, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), Bandar Baru Nilai, 71800 Nilai. Negeri Sembilan. Malaysia. Telephone: +606-798 8044 

Fax: +606-798 6083 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.