Tatakelola Kerajaan yang Baik (Good Governance): Gerakan Islam
dan Rashid Al-Ghannouchi


Good Governance : Islamic Movement and Rashid al-Ghannouchi


Maszlee Malik1
International Islamic University Malaysia


Hamidah Mat
Open University Malaysia


Abstrak


Tatakelola kerajaan yang baik atau  ‘good governance’ merupakan satu konsep yang amat popular dewasa ini. Malangnya, konsep ini masih kabur  di kebanyakan negara-negara Islam. Keadaan realiti tatakelola yang lemah di kebanyakan negara Islam menggambarkan bahawa konsep tatakelola yang baik masih menjadi satu isu yang memerlukan kajian yang mendalam. Kajian ini akan cuba menghuraikan konsep tatakelola yang baik menurut perspektif Islam dengan menjadikan pandangan Rashid Al-Gannouchi sebagai asas. Kajian ini akan cuba melihat sudut pandangan Rashid Al-Ghannouchi sebagai ideology dan pemikir gerakan Islam, mengenai isu tatakelola yang baik. Selain daripada itu kajian ini juga turut mengkaji aplikasi tatakelola yang baik sebagaimana yang dipelopori oleh beliau di dalam gerakan Ennahdah. Kajian berbentuk kualitatif ini mengkaji pemikiran Al-Ghannouchi melalui analisa wacana kritikal yang dilakukan ke atas penulisan beliau di dalam buku-buku dan artikel-artikel. Kajian lapangan yang melibatkan sesi wawancara dan temubual  juga turut dilakukan. Kajian ini mendapati bahawa konsep dan hakikat tatakelola kerajaan yang baik sepertimana yang telah diutarakan oleh badan-badan antarabangsa mempunyai banyak persamaan dengan beberapa konsep yang dibawa oleh Islam.

Kata kunci: Al-Ikhwanul Muslimun, Arab Springs, Mesir, Parti Ennahda, Rashid Al-Ghannouchi, revolusi Jasmin, tatakelola kerajaan

 

Abstract


Good Governance has become a fad du jour concept in the discourse of development in recent time. Unfortunately, the practice of Good Governance concept is not viable in most Muslim countries. Poor practice of governance in many Muslim countries implies the importance of the topic ‘Good Governance’ to be further explored. This article will focus its study on Islamic point of view towards Good Governance based on Rashid Ghannouchi’s perspective on governance. It will analytically looks into Rashid al-Ghannouchi’s point of views, due to his position as ideologue and thinker of modern Islamic movement and the application of his views on his Ennahda movement in Tunisia. Studies on al-Ghannouchi’s thoughts in this article will be done through a critical discourse analysis of his books and articles. Field study such as interviews were also conducted. This study found that the concept and practice of good governance as proposed by the international institutions share a lot of similarities with some Islamic concepts.

Keywords: Al-Ikhwanul Muslimun, Arabs, Egypt, Ennahda Party, Rashid Al-Ghannouchi, good governance, Jasmine revolution

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Current Issue - Vol.23 (April) 2018

Phenomenological Study of Shariah Compliant Films as Da’wah Medium
Rosmawati Mohd Rasit & Nur Hazriani Razali
Abstract | References | Full Text [PDF]
 
The Theology of Modern Man : Seyyed Nasir Perspective on Contemporary Reality
Eka Putra Wirman
Abstract | References | Full Text [PDF]
 
Islamic NGO as Another Actor of Civil Society: The Case of Pertubuhan IKRAM Malaysia (IKRAM)
Maszlee Malik, Safwan Safarudin & Hamidah Mat
Abstract | References | Full Text [PDF]
 
Alkohol: Definisi, Pengharaman, Metabolisme dan Kegunaannya
Latifah Mohd Noor, Siti Rubaini Mat, Norhakimah Dhiaudin & Afif Arifin
Abstract | References | Full Text [PDF]
 
Cabaran dan Keyakinan Pelajar Melayu Terhadap Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab di Sekolah Menengah
Muhammd Najib Jaafar, Zulkipli Md Isa, Wahida Mansor, Arnida Abu Bakar & Zainal Abidin Hajib
Abstract | References | Full Text [PDF]
 
Aspek Pimkiran dan Metodologi Penyampaian Al-Marbawi dan Mustafa Abdul Rahman : Perbandingan dalam Pentafsiran Surah Yasin
Ahmad Bazli Ahmad Hilmi, Zulkifli Mohd Yusoff , Selamat Amir, Zulkarnin Zakaria & Mahiz Spawi
Abstract | References | Full Text [PDF]
 
Analisis Fatwa Mengenai Produk Bone China dan Solusi Halal
Mohd Mahyeddin Mohd Salleh
Abstract | References | Full Text [PDF]
 

شبهات منكرين ملائكة القبر والرد عليها في ضوء القرأن والسنة

The Suspicions on Deniers of Grave Angels and Respond to Them in The Light of The Qur'an and Sunnah

Ahmad Yunus Mohd Noor & Shafi Juma'a Al-Halbusi
Abstract | References | Full Text [PDF]
 
BOOK REVIEW - Al-Ahkam As-Sulthaniyyah
Muhammad Hazim Ahmad
Abstract | References | Full Text [PDF]

'Ulum Islamiyyah, The Malaysian Journal of Islamic Sciences, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), Bandar Baru Nilai, 71800 Nilai. Negeri Sembilan. Malaysia. Telephone: +606-798 8044 

Fax: +606-798 6083 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.