Tatakelola Kerajaan yang Baik (Good Governance): Gerakan Islam
dan Rashid Al-Ghannouchi


Good Governance : Islamic Movement and Rashid al-Ghannouchi


Maszlee Malik1
International Islamic University Malaysia


Hamidah Mat
Open University Malaysia


Abstrak


Tatakelola kerajaan yang baik atau  ‘good governance’ merupakan satu konsep yang amat popular dewasa ini. Malangnya, konsep ini masih kabur  di kebanyakan negara-negara Islam. Keadaan realiti tatakelola yang lemah di kebanyakan negara Islam menggambarkan bahawa konsep tatakelola yang baik masih menjadi satu isu yang memerlukan kajian yang mendalam. Kajian ini akan cuba menghuraikan konsep tatakelola yang baik menurut perspektif Islam dengan menjadikan pandangan Rashid Al-Gannouchi sebagai asas. Kajian ini akan cuba melihat sudut pandangan Rashid Al-Ghannouchi sebagai ideology dan pemikir gerakan Islam, mengenai isu tatakelola yang baik. Selain daripada itu kajian ini juga turut mengkaji aplikasi tatakelola yang baik sebagaimana yang dipelopori oleh beliau di dalam gerakan Ennahdah. Kajian berbentuk kualitatif ini mengkaji pemikiran Al-Ghannouchi melalui analisa wacana kritikal yang dilakukan ke atas penulisan beliau di dalam buku-buku dan artikel-artikel. Kajian lapangan yang melibatkan sesi wawancara dan temubual  juga turut dilakukan. Kajian ini mendapati bahawa konsep dan hakikat tatakelola kerajaan yang baik sepertimana yang telah diutarakan oleh badan-badan antarabangsa mempunyai banyak persamaan dengan beberapa konsep yang dibawa oleh Islam.

Kata kunci: Al-Ikhwanul Muslimun, Arab Springs, Mesir, Parti Ennahda, Rashid Al-Ghannouchi, revolusi Jasmin, tatakelola kerajaan

 

Abstract


Good Governance has become a fad du jour concept in the discourse of development in recent time. Unfortunately, the practice of Good Governance concept is not viable in most Muslim countries. Poor practice of governance in many Muslim countries implies the importance of the topic ‘Good Governance’ to be further explored. This article will focus its study on Islamic point of view towards Good Governance based on Rashid Ghannouchi’s perspective on governance. It will analytically looks into Rashid al-Ghannouchi’s point of views, due to his position as ideologue and thinker of modern Islamic movement and the application of his views on his Ennahda movement in Tunisia. Studies on al-Ghannouchi’s thoughts in this article will be done through a critical discourse analysis of his books and articles. Field study such as interviews were also conducted. This study found that the concept and practice of good governance as proposed by the international institutions share a lot of similarities with some Islamic concepts.

Keywords: Al-Ikhwanul Muslimun, Arabs, Egypt, Ennahda Party, Rashid Al-Ghannouchi, good governance, Jasmine revolution

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Current Issue - Vol.22 (December) 2017

Benefit in Kind: Should It Be Exempted from Zakat?
Zahri Hamat, Radin Firdaus Radin Badaruddin, & Mohamad Shaharudin Samsurijan
Abstract | References | Full Text [PDF]
 
The Historical Impact on the Valuation of Dowry (Mahr) Rate: Pre and Post-
Colonial Eras in Johor
Muhammad Najib Abdul Wakil & Che Maryam Ahmad
Abstract | References | Full Text [PDF]
 
The Inheritance Value of Family System in Islamic Tradition: Birr-ul-Walidayn
Ade Hidayat & Akhsan Sukhroni
Abstract | References | Full Text [PDF]
 
Interaksi Sosial dan Peraturan Islam dalam Surat Undang-Undang
Social Interaction and Islamic Rulings in Surat Undang-Undang
Roslina Abu Bakar
Abstract | References | Full Text [PDF]
 
Fatwa Kepenggunaan di Negara Brunei Darussalam: Satu Analisis
Fatwas on Consumerism in Brunei Darussalam: An Analysis
Mohd Anuar Ramli & Abdul Qayyum Aminuddin
Abstract | References | Full Text [PDF]
 
Unsur Psikologi dan Tarbiyyah dalam Gaya Bahasa Pertanyaan Al-Quran: Kajian
Terhadap Ayat Tumbuh-Tumbuhan
The Psychological and Educational Element in The Quran’s Question Language
Style: A Study on The Plant Verses
Saipolbarin Ramli, Nazri Atoh, Zarima Zakaria, Suo Yan Mei @ Fatimah & Mohammad Sidik Ariffin
Abstract | References | Full Text [PDF]
 
Pengaruh Efikasi Guru Terhadap Stail Disiplin Guru
The Effect of Teacher’s Efficacy on Diciplinary’s Actions
Nazri Halim & Yaakob Daud
Abstract | References | Full Text [PDF]
 

صورة حماس في الصحافة المصرية بعد ثورة يناير دراسة تحليلية على عينة من الصحف المصرية

The Image of Hamas in the Egyptian Press After the January Revolution: An
Analytical Study on Sample of Egyptian Newspapers

Mahmoud Ayash, Ayman Khamis & Ihab Awais
Abstract | References | Full Text [PDF]
 

الطاغوت في ضوء القرآن

Taghut : A Quranic Perspective
Mohd Fauzi Amin, Shawkat Taha Talafha & Muhammad Mustaqim Mohd Zarif
Abstract | References | Full Text [PDF]
 

أمن المعلومات في المملكة العربية السعودية

The Information Security in Kingdom of Saudi Arabia
Ibrahim Sulaiman Al-Harbi
Abstract | References | Full Text [PDF]

'Ulum Islamiyyah, The Malaysian Journal of Islamic Sciences, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), Bandar Baru Nilai, 71800 Nilai. Negeri Sembilan. Malaysia. Telephone: +606-798 8044 

Fax: +606-798 6083 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.