INTERAKSI SOSIAL DAN PERATURAN ISLAM DALAM SURAT UNDANG-UNDANG
SOCIAL INTERACTION AND ISLAMIC RULINGS IN SURAT UNDANG-UNDANG


ROSLINA ABU BAKAR
Malay Language Department, Faculty of Modern Language & Communication
Universiti Putra Malaysia, 43400 Serdang Selangor
Malaysia
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ABSTRAK

Objek penelitian ini mengenai interaksi sosial dan peraturan Islam dalam Surat Undang-Undang. Undang-undang Islam merupakan teras keperibadian masyarakat Melayu yang terdiri daripada golongan pemerintah (raja), para pembesar, dan rakyat. Surat Undang-Undang merupakan manuskrip Melayu yang tersimpan di Koleksi Istimewa, perpustakaan Universiti Leiden. Manuskrip ini memuatkan dua puluh empat fasal yang menggambarkan adat dan peraturan yang perlu menjadi panduan dalam kalangan masyarakat Melayu tradisional. Justeru, penulisan ini berfokus kepada hal-hal yang bersangkutan dengan peraturan dan undang-undang untuk disuai padankan dengan konteks syariah dan ajaran Islam. Kajian ini dilakukan untuk membuktikan bahawa Surat Undang-undang sarat dengan nilai, etika sosial, budaya dan peraturan yang berlandaskan Islam. Menerusi interaksi sosial, Surat Undang-undang merupakan perantara untuk menyampaikan nilai-nilai dan dasar keagamaan dalam kalangan masyarakat Melayu yang pada ketika itu baharu sahaja menganuti nilai, etika sosial, budaya dan agama Islam.Golongan pemerintah dalam komuniti minoriti berusaha membangun harmonisasi hubungan sosial kemasyarakatan dengan golongan rakyat sebagai komuniti majoriti. Justeru, interaksi sosial antara lapisan masyarakat iaitu golongan pemerintah, pembesar dan rakyat akan diperhalusi menerusi kaedah analisis kandungan dengan menggunapakai pendekatan Islam. Kajian ini mempunyai dua objektif iaitu mengenal pasti peraturan dan undang-undang Islam yang termuat dalam Surat Undang-Undang. Keduanya, menganalisis peraturan dan undang-undang Islam dalam Surat Undang-Undang berlandaskan konsep interaksi sosial. Oleh itu, kajian ini mampu memperlihatkan kaedah masyarakat tradisional berinteraksi, gambaran harmonisasi hubungan antara golongan pemerintah, pembesar dan rakyat sebagai integrasi bangsa dan merujuk kepada al-Quran dan hadis.


Kata kunci: interaksi sosial, undang-undang, peraturan, Melayu

 

ABSTRACT

The object of this research is about the social interaction and the Islamic law in the Surat Undang-Undang. Islamic law is the core which is the core of the personality of the Malay community Malays consisting of rulers, kings, rulers, and people. Surat Undang-Undang is kept in the Special Collection, Leiden University Library. Surat Undang-Undang contained twenty-four clauses that describe the customs and rules that should be guide in Malay traditional societies. However, this writing is focuses to the regulations and laws into the context of Islamic rules. This study was conducted to prove that the Surat Undang-Undang are full of Islamic values, social ethics, culture and rules. Through social interaction, Surat Undang-Undang is the intermediary for conveying religious values and policies among the Malay community who at that time had just embraced Islamic values, ethics, culture and religion. Thus, social interaction between society, the ruler, the people and the people will be refined through the content analysis method by applying the Islamic approach as the basis of this researcg. This research has two objectives, firstly is to identify the rules and Islamic law contained in the Surat Undang-Undang. Secondly, to analyze the Islamic rules and laws in social interaction among the Malay traditional society, the harmonization of the relationship between the ruling class, the ruler and the rulership of the nation's integration regarding to the al-Quran and Hadith.


Keywords: social interaction, laws, regulations, Malay, manuscript

 

DOWNLOAD FULL ARTICLE

'Ulum Islamiyyah, The Malaysian Journal of Islamic Sciences, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), Bandar Baru Nilai, 71800 Nilai. Negeri Sembilan. Malaysia. Telephone: +606-798 8044 

Fax: +606-798 6083 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.