ISU-ISU KESUSASTERAAN ARAB OLEH CHARLES PELLAT DALAM THE ENCYCLOPAEDIA OF ISLAM

ARABIC LITERATURE ISSUES BY CHARLES PELLAT IN THE ENCYCLOPAEDIA OF ISLAM


SITI NORIZAM ZAKARIA
Jabatan Bahasa Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia
 Bangi, Malaysia
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ABSTRAK

Charles Pellat merupakan seorang sarjana Orientalis. Penulisan beliau banyak didapati dalam Encyclopaedia of Islam yang mempunyai 11 jilid. Walau bagaimanapun, hanya lapan buah jilid yang memuatkan penulisan Charles Pellat sepanjang hayat beliau. Kajian ini dijalankan bagi mengetahui isu-isu kesusasteraan Arab yang telah diketengahkan oleh beliau dalam Encyclopaedia of Islam. Isu-isu tersebut akan dilihat dalam keseluruhan jilid Encyclopaedia of Islam. Kajian ini menggunakan metodologi kualitatif dan berbentuk analisis dokumen untuk mencapai objektif kajian iaitu mengenal pasti isu-isu yang diketengahkan oleh Charles Pellat. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa isu-isu yang diketengahkan oleh beliau dalam jilid pertama Encyclopaedia of Islam terbahagi kepada tiga isu utama iaitu sejarah Islam, sastera Arab dan tatabahasa.

Kata kunci: Charles Pellat, Encyclopaedia of Islam, sejarah Islam, sastera Arab, tatabahasa Arab


ABSTRACT

Charles Pellat is an orientalist scholar. He has  numerous works in The Encyclopaedia of Islam which contains 11 volumes. However, there were only eight entries that fit the writings of Charles Pellat throughout his life. This study was conducted in order to analyze the issues highlighted by Charles Pellat in The Encyclopaedia of Islam. Those issues will be analyzed from the whole volumes of The Encyclopaedia of Islam. This study uses qualitative methodology, and document analysis to achieve the objectives of the study which is to identify the issues highlighted by Charles Pellat in The Encyclopaedia of Islam. The result of this study shows that his writing in The Encyclopaedia of Islam was focusing on three main issues which are Arabic literature, the history of Islam and grammar.

Keywords : Charles Pellat, The Encyclopaedia of Islam, Islamic history, Arabic literature, Arabic grammar

 

DOWNLOAD FULL ARTICLE

'Ulum Islamiyyah, The Malaysian Journal of Islamic Sciences, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), Bandar Baru Nilai, 71800 Nilai. Negeri Sembilan. Malaysia. Telephone: +606-798 8044 

Fax: +606-798 6083 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.