PENDEKATAN HAFAZAN HADIS DI UNIVERSITI ISLAM MADINAH: KAJIAN TERHADAP PELAJAR SELAIN KULIAH HADIS

THE APPROACH OF MEMORIZING HADITH IN THE ISLAMIC UNIVERSITY OF MEDINA : STUDY  TOWARDS STUDENT OUTSIDE OF FACULTY OF HADITH

MUHAMMAD ARIF YAHYA
Corresponding Author
Jabatan Usuluddin dan Falsafah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia
Bangi, Selangor, Malaysia
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MOHD KHAIRUL NAZRIN MOHD NASIR
Jabatan al-Quran dan al-Hadis, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya
Kuala Lumpur, Malaysia
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

AHMAD YUNUS MOHD NOOR
Jabatan Usuluddin dan Falsafah, Fakulti Pengajian Islam,  Universiti Kebangsaan Malaysia
Bangi, Selangor, Malaysia
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ABSTRAK

Artikel ini meninjau tradisi hafazan hadis melalui subjek yang diajar kepada pelajar selain dari kuliah hadis di Universiti Islam Antarabangsa Madinah, Arab Saudi. Kajian ini bertujuan mendedahkan kepentingan hafazan hadis diterapkan kepada seluruh penuntut pengajian Islam selain dari bidang hadis yang utama. Kajian ini berbentuk sorotan dan pengenalan mengenai subjek hafazan hadis tersebut dari sudut jumlah hadis yang dipelajari dan yang perlu dihafal serta kuliah-kuliah yang terlibat dalam hafalan hadis ini disamping pemarkahan hafalan hadis yang dinilai dalam ujian tutorial dan peperiksaan akhir semester. Selain itu, kajian ini juga melihat beberapa perbandingan secara umum berkaitan penekanan dan pengamalan sistem hafazan hadis ini khusunya di Universiti Awam (UA) Malaysia. Kajian ini menggunakan metode lapangan dalam memperolehi data melalui kaedah temubual serta kajian perpustakaan melalui bahan-bahan terbitan yang berkaitan. Hasil kajian mendapati bahawa hafazan hadis amat ditekankan kepada pelajar-pelajar Kuliah Dirasat Islamiyyah di Universiti Islam Antarabangsa Madinah sehingga dijadikan subjek wajib kepada pelajar selain daripada kuliah hadis. Kajian ini juga mendapati tradisi hafazan hadis ini amat perlu ditekankan kepada penuntut pengajian Islam secara umum sebagai persediaan menguasai dalil-dalil syarak dan tidak hanya terhenti kepada pelajar-pelajar di dalam bidang hadis atau al-Quran semata-mata.   

Kata kunci : hafazan, hadis, Universiti Islam Madinah, Kuliah Hadis

ABSTRACT

The current article surveyed the tradition of memorizing hadith via subjects which are taught to the students apart from the course of hadith in the Islamic University of Madinah, Saudi Arabia. The objective of the study is to expose the importance of hadith memorization among students in Islamic Studies who are not majoring in hadith. The form of the study is an overview and introduction on the hadith memorization subject in terms of the quantity of the learned hadith, and the memorized hadith, as well as the courses involved in the hadith memorization, alongside the scoring of hadith memorization which are assessed in the tutorial tests and final semester examinations. Besides, this study also viewed a few general comparisons on the focus and application of the hadith memorization system specifically in Malaysian universities. The study used field study method in obtaining the data, specifically data was collected via interviews and library researchof related literatures. The results of the study found that memorizing hadith is emphasized among the students in the course of Islamic Studies in the Islamic University of Madinah to the extent that it is made a compulsory subject for the students who are not majoring in  hadith course. The study also found that the tradition of memorizing hadith is necessary to be emphasized among students of Islamic Studies generally as a preparation in mastering the Syara’ (Islamic laws) postulates and not to be restricted only to students of Hadith and Al-Quran.

Keywords : memorizing, hadith, Islamic University of Madinah, Faculty of Hadith

 

DOWNLOAD FULL ARTICLE

'Ulum Islamiyyah, The Malaysian Journal of Islamic Sciences, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), Bandar Baru Nilai, 71800 Nilai. Negeri Sembilan. Malaysia. Telephone: +606-798 8044 

Fax: +606-798 6083 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.